สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  นางสีคุณ
 
1. นางสาวกัญญ์วรางค์  บูรณะเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  มีผล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทิม
 
1. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
2. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตบุตร
3. เด็กหญิงแพรวการย์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
2. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายปรัชญา  วันประเสริฐ
2. เด็กชายอัครพนธ์  กรรเชียงแก้ว
 
1. นายภูมิพัฒน์  สุดเสน่ห์
2. นางสาวรุจิภา  สายสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายทศพล  สุขุมาริน
 
1. นางสาวรุจิภา  สายสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศิริเชษฐ์  อนันต์กิจไพบูลย์
 
1. นางสาวพรรณธิยา  สำราญวงษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชาลิสา  สวรรค์พร
2. นางสาวณภัสสร  ออเขาย้อย
 
1. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
2. นางสาวลัดดา  ชุมเพ็ญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวศิรดา  น้อยเกิด
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอษธีศ
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวอภิสรา  วิเศษบุญลือ
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 10 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เหมือนวงศ์ธรรม
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายศรุฒ  เสนะคุณ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์สาระ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.4 เงิน 8 1. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 1. เด็กชายธนทร   กิติมันต์กุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นายพัฒน์ชานน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวนันทวัชร์  อำพลจันทน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นายกิตติพศ  เซ่งขุนทอง
3. นางสาวฐิติมา  ยังศิริ
4. นายณัฐวุฒิ  ภัทรสาวิทย์
5. นางสาวนิรัตดา  มะโนชาติ
6. นางสาวปรมัตถ์  แตงทองแท้
7. นายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
8. นางสาวพลอยชมพู  ไทยงาม
9. นายวันชนะ  จุลเสวก
10. นางสาวสิริกร  ยิ้มพงษ์
11. นางสาวสุทธิภา  เต็มรัตน์
12. นายเตชิต  ศราธพันธุ์
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
3. นายณัฐพงษ์  ติยะวรบุญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. เด็กชายกฤชชลัฏ  สอิ้งทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ติวาเจริญรัตน์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
2. Mr.Zhigang  Yang
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิดา  กิตติมงคลสุข
2. เด็กชายบุณย์กรณ์  กระทอง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. นายวัชรณัฐ  อิ่มอำไพ
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายณัฐพล  พุทธานุ