สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  วงศ์คำ
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 1. นายธีรภัทร  อิ่มใจ
2. นางสาวปริยากร  พรสุทธิพันธ์ุ
3. นายวีรพล  นิตทิม
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
2. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภราดร  ฝั้นต๊ะ
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  พรหมรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์
2. เด็กชายณัชพล  วัดไพรรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
2. นางอริศรา  แสงกล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 6 1. นายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
2. นางสาวอุษา  ธัมพาณิชย์สกุล
3. นายไชยพงศ์  จรุนาวิน
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
2. นางสาวศิริพร  ทาระรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกชพร  ปฐมภควันต์
2. นายธณวัฒน์  สร้างแก้ว
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  วงศ์ชาญชัย
2. เด็กหญิงรวินันท์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ
2. นายพันธมิตร  พงษ์สนิท
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์รัศมี
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 7 1. นางสาวฐานิดา  ก่อวงษ์
2. นางสาวธีรกานต์  บุญญรัตน์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
2. Mr.Fei  Xie
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 1. นายคมกฤษ  อุสุภานนท์
2. นายสิปปวิชญ์  ยิ้มกมล
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สัมจารินท์
2. เด็กชายสุชานัน  คตดี
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปนัดดา  สถาพรธนกุล
2. เด็กชายพงศิธร  ผุดผ่อง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายมงคลชัย  ชาวปลายนา
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรรศภูมิ  คงนิธิเฉลิม
2. นายบุญฤทธิ์  สามทอง
3. นายสวิช  สุทธิจักร์
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี