สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลพินทุ์  สิงหะ
2. นางสาวณิชาภา  วราทวีธำรง
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
2. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 13 1. นายณภัทร์  จันทรไพฑูรย์
 
1. นายภูมิพัฒน์  สุดเสน่ห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาณิศา  ไตรยศ
2. นางสาวสุธาดา  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
2. นางสาวชบา   ภูจอมแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวประพัตรศร  ยอดนวล
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนีรชา  ฤทธิชัยสำราญ
2. นางสาวมินท์ธิตา  แดงเรือง
3. นายอดิศร  วชิรานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
2. นายณัฐพล  พุทธานุ