สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  สุขานุยุทธ
 
1. นางสาวชนินทร์ธร  อยู่แฉ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  นางสีคุณ
 
1. นางสาวกัญญ์วรางค์  บูรณะเสถียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  วงศ์คำ
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  สายอาริน
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเขมิกา  น้อยดัด
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
 
1. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงภควดี  สุระพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เด่นนภาสุรพงศ์
3. เด็กชายเสกตชิต  ธโนปจัย
 
1. นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ
2. นางสาวหทัยชนก  กูรมะสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 23 1. นายธีรภัทร  อิ่มใจ
2. นางสาวปริยากร  พรสุทธิพันธ์ุ
3. นายวีรพล  นิตทิม
 
1. นางสาวอรอุษา  ถีวันดี
2. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชารีย์  หวานวาจา
2. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  กิตติพจน์พงศ์
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
2. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลพินทุ์  สิงหะ
2. นางสาวณิชาภา  วราทวีธำรง
 
1. นางสาวอัญชนา  อินทโชติ
2. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  มีผล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทิม
 
1. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
2. นายอานุภาพ  เอมประณีตร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นางสาวศิรินาฏย์  เรืองประพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
 
1. นายมาโนช  วงษ์สด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 13 1. นายณภัทร์  จันทรไพฑูรย์
 
1. นายภูมิพัฒน์  สุดเสน่ห์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตบุตร
3. เด็กหญิงแพรวการย์  ใจสะอาด
 
1. นางสาวสายชล  จันทร์สำราญ
2. นางพรพรรณ  เลิศชีวะ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตินันท์  ศุภวิทยานุสรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
3. นางสาวศุภนาถ  เต็มรัตน์
 
1. นางอิสรีย์  สง่า
2. นางสาวอารี  บัวศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฐวีฐ์  มณีกูล
2. เด็กหญิงปรภาว์  คมกฤส
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
2. นายธนวิทย์  ธารน้ำทิพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาณิศา  ไตรยศ
2. นางสาวสุธาดา  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
2. นางสาวชบา   ภูจอมแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  เบญจชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนพเก้า  วรรณมานะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภราดร  ฝั้นต๊ะ
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  พรหมรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายปรัชญา  วันประเสริฐ
2. เด็กชายอัครพนธ์  กรรเชียงแก้ว
 
1. นายภูมิพัฒน์  สุดเสน่ห์
2. นางสาวรุจิภา  สายสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นายทศพล  สุขุมาริน
 
1. นางสาวรุจิภา  สายสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศิริเชษฐ์  อนันต์กิจไพบูลย์
 
1. นางสาวพรรณธิยา  สำราญวงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาวนรีกุล  อังกูรเทวรักษา
 
1. นางพรนิภา  ตันติวานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์
2. เด็กชายณัชพล  วัดไพรรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ
 
1. นางมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ
2. นางอริศรา  แสงกล้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 6 1. นายสิรวิชญ์  ปาละสิงห์
2. นางสาวอุษา  ธัมพาณิชย์สกุล
3. นายไชยพงศ์  จรุนาวิน
 
1. นายณัฐพงศ์  กุลวุฒิชัยมงคล
2. นางสาวศิริพร  ทาระรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุลพัทร์  จรัสสุรีย์ฉาย
2. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
3. นายศุภรเศรษฐ์  วรธรรมธร
 
1. นายอานนท์  วิริยปรมัตถ์
2. นายเจษฎา  ชัยวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจุลพัทร์  จรัสสุรีย์ฉาย
2. นายพิทักษ์  สมเย็น
3. นางสาวอันดา  ปัญญามี
 
1. นางสาววีณา  ภักดีหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  ปองนาน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนวรรณ  ทิพย์ทนต์
2. นางสาวธีรดา  ตรีเจริญสุข
3. นางสาวปรมัตถ์  แตงทองแท้
4. นายพิชญางกูร  เตโชภาส
5. นายวิธวินท์   กาญจนวณิชย์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.32 ทอง 8 1. เด็กชายปรโชต  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธ์ุโภคิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 15 1. นางสาวกันตยา  แสนบุตร
 
1. นางสาวสุทธินันท์  สุวพันธ์ุโภคิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกชพร  ปฐมภควันต์
2. นายธณวัฒน์  สร้างแก้ว
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. นางสาวณัฐิญา  ยมกลิ่น
2. นายนวพร  ศรีรักษา
 
1. นางสาวโกสุม  งามดวงใจ
2. นายบวรพันธุ์  บุญแก้วสุข
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นางสาวจันทมณี  เพ็งกรุด
3. นางสาวณัฐณิชา  กนกเฉลิมพรรณ
4. นางสาวณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล
5. นางสาวณิชาภัทร  หทัยมาลา
6. นางสาวพีรดา  รำพึงกิจ
7. นางสาวภวริศา  ปัญญะธารา
8. นางสาววิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
9. นางสาวสุพิชชา  ชุมชัย
10. นางสาวสุวภัทร  ทองญวน
 
1. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
2. นางสาวลัดดา  ชุมเพ็ญ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  วงศ์ชาญชัย
2. เด็กหญิงรวินันท์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ
2. นายพันธมิตร  พงษ์สนิท
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชาลิสา  สวรรค์พร
2. นางสาวณภัสสร  ออเขาย้อย
 
1. นายอิทธิโชติ  ลิ่มสกุล
2. นางสาวลัดดา  ชุมเพ็ญ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  โตสกุลวงศ์
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวศิรดา  น้อยเกิด
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอษธีศ
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นางสาวอภิสรา  วิเศษบุญลือ
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์รัศมี
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวประพัตรศร  ยอดนวล
 
1. นายปัทพงษ์  ถนอมรัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรพร   วิชาชาญ
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
2. เด็กชายธันวา  ทรัพย์บุญเรือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
4. เด็กชายสรวิชญ์  นพเดชกุลจิรา
5. เด็กชายอัครพงศ์   นวลจันทร์
6. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาธินี  ทิพเวช
2. นายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
3. นายรัตติพัฒน์  ชื่นสกุล
4. นายศฐา  ศรีสุระ
5. นายสุรเชษฐ์   ผมหอม
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 10 1. นายทิวากร  ล้อมเวียง
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสมจิตร
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เหมือนวงศ์ธรรม
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายศรุฒ  เสนะคุณ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์สาระ
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.4 เงิน 8 1. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 6 1. เด็กชายธนทร   กิติมันต์กุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวธัญมาส  เพ็ญจำรัส
 
1. นายปิยะ  เลิศไกร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญสุขกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 9 1. นายพัฒน์ชานน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 15 1. นางสาวนันทวัชร์  อำพลจันทน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวกสิณา  พรพิพัฒน์กุล
2. นายกิตติพศ  เซ่งขุนทอง
3. นางสาวฐิติมา  ยังศิริ
4. นายณัฐวุฒิ  ภัทรสาวิทย์
5. นางสาวนิรัตดา  มะโนชาติ
6. นางสาวปรมัตถ์  แตงทองแท้
7. นายพงศ์ภรณ์  อิ่มวิทยา
8. นางสาวพลอยชมพู  ไทยงาม
9. นายวันชนะ  จุลเสวก
10. นางสาวสิริกร  ยิ้มพงษ์
11. นางสาวสุทธิภา  เต็มรัตน์
12. นายเตชิต  ศราธพันธุ์
 
1. นายบุริม  สายจันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
3. นายณัฐพงษ์  ติยะวรบุญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  วิบูลย์กิจอาภากุล
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฉัตรศตายุ
3. เด็กหญิงจนิสตา  จันทร์แต้ม
4. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสิทธิผล
6. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
7. เด็กชายธนกฤต  กีรติเพชรงาม
8. เด็กชายธนทร  กิติมันต์กุล
9. เด็กชายธันวา  บุญเรือง
10. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
11. เด็กหญิงนวพร  เพิ่มกุศล
12. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
13. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  รักสมยา
14. เด็กหญิงปาลลิตา  ธรรมนาวรรณ
15. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
16. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
17. เด็กชายภัทรดิษ  ซื่อต่อศักดิ์
18. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
19. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
20. เด็กหญิงมธุริน   ทองสุก
21. เด็กหญิงมลธิชา  เกตุเทพ
22. เด็กหญิงรพีพีฒน์  นิตทิม
23. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
24. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
25. เด็กหญิงวฤนทร  ชมเเก้ว
26. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
27. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชงาม
28. เด็กหญิงสุวรรณี  อยู่คำ
29. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
31. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
32. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
33. เด็กหญิงอัยรินทร์  จิรอรุณพัฒน์
34. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
35. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตพร  แก้วปัญญา
2. นางสาวกัลยรักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
3. นางสาวจันนิภา  แยกโคกสูง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณวงษ์
5. นายชนุตต์  งามศิริพร
6. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
7. นางสาวชัญญา  วงษ์วิเศษสุข
8. นางสาวฐาปณีย์  เทียนจวง
9. นางสาวณัฏฐณิชา  เหมือนวงศ์ธรรม
10. นางสาวณัฐธิดา  ศรีน้ำเงิน
11. นางสาวทัตพิชา  แสงวงศ์
12. นายทิวากร  ล้อมเวียง
13. นายธนชศรณ์  คุณเลิศ
14. นางสาวธนารีย์  ถาดกิ่ง
15. นางสาวธัญมาส  เพ็ญจำรัส
16. นางสาวนภาลัย  พระสว่าง
17. นางสาวนภาเกตุ  สมบูญญฤทธิ์
18. นางสาวนวพรรษ  นลินนพมาศ
19. นางสาวนันทวัชร์  อำพลจันทน์
20. นางสาวประพัตรศร  ยอดนวล
21. นายปารเมศ  ผลประสิทธิ์
22. นายพัฒน์ชานนท์  อินทรรัสมี
23. นายภูริณัฐ  อรุณศิริพันธ์
24. นายวระเดช  เปี่ยมจำเริญ
25. นางสาววรัชญา  มุ่งโอภาส
26. นางสาววัชราวรรณ  โทนประยูร
27. นางสาววันวิสา  วงศ์อุปราช
28. นางสาววิชชุดา  นิ่มอนงค์
29. นางสาววิชญฎา  วิชญพงษ์กุล
30. นายศรุฒ  เสนะคุณ
31. นายศานติวิชญ์  คชะเทศ
32. นางสาวสิรินดา  จตุจินดา
33. นางสาวสิรีธร  สุจิตศรี
34. นางสาวอรุโณทัย  รัศมีทัต
35. นางสาวอัญชิสา  กรุณานนทกิจจา
36. นางสาวเบญรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธุ์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
5. เด็กหญิงอรณิชา  มวลทอง
6. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรบงกช  สุนทรปาน
2. นางสาวชนนิกานต์   เอนกธรรมกุล
3. นายธนภัทร  พังชา
4. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
5. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
6. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
7. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
8. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยกร  บ่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  ชนะพันธ์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ฉิมพลีกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  จิระณรงค์ศิริ
5. เด็กหญิงวันวิภา  สุริยอัมพร
6. เด็กหญิงอรณิชา   มวลทอง
7. เด็กหญิงอริสรา  สงวนตั้ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวจิตรบงกช  สุนทรปาน
2. นางสาวฐานิตา  แก้วแสง
3. นางสาวนนทิชา  ชลายนนาวิน
4. นางสาวนันท์นภัส  ฉ่ำผึ้ง
5. นางสาวมัทนียา  กัมพูพงศ์
6. นางสาวสุวรรณรัตน์  เกษี
7. นางสาวอรนีย์  พูนดิษฐ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
2. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
3. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงพนัชกร  ทำประโยชน์
 
1. MissRaziyeh   Aghajani
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริประภา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. Mr.Jared  Holden
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาวายุ  สมุทรสุนทรเปี่ยม
 
1. Mr.Gary  Jarrett
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. เด็กชายกฤชชลัฏ  สอิ้งทอง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ติวาเจริญรัตน์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
2. Mr.Zhigang  Yang
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 6 1. นางสาวพรรวินท์  ศรีธีรวิชัย
2. นางสาวอาภากร  เปลี่ยนใจสุข
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. MissChanjuan  Li
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.32 ทอง 5 1. นางสาวสุนิสา  คงสมจิตร์
 
1. MissJiani  Zhou
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลกาล  ลาภวงศ์สุนทร
2. นางสาวธิวาภรณ์  ใจบุญสวัสดิ์
3. นางสาวพัชราภรณ์  กลั่นเกิด
4. นายภูรินทร์  ทวีพงศ์ภิญโญ
5. นายอัมรินทร์  แสงทอง
 
1. นางสาวจงชนิษฐ์  แสงศร
2. Mr.Zhigang  Yang
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 7 1. นางสาวฐานิดา  ก่อวงษ์
2. นางสาวธีรกานต์  บุญญรัตน์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
2. Mr.Fei  Xie
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์   พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายชานนท์   ยศสุนทร
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิดา  กิตติมงคลสุข
2. เด็กชายบุณย์กรณ์  กระทอง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 23 1. นายคมกฤษ  อุสุภานนท์
2. นายสิปปวิชญ์  ยิ้มกมล
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐพัชร์  สัมจารินท์
2. เด็กชายสุชานัน  คตดี
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปนัดดา  สถาพรธนกุล
2. เด็กชายพงศิธร  ผุดผ่อง
 
1. นางกัลยา  ช่องชนิล
2. นายมงคลชัย  ชาวปลายนา
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภพ  ปิยสุภรสกุล
2. เด็กชายพรภวิษย์  ศิริพันธุ์
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายจิตวัฒ  เหมกระจ่าง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สิริอุดมศักดิ์
2. เด็กชายวรพ  ก้อนทองคำ
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายจิตวัฒ  เหมกระจ่าง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. นายวัชรณัฐ  อิ่มอำไพ
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
2. นายโชติวิทย์  มากบุญ
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนีรชา  ฤทธิชัยสำราญ
2. นางสาวมินท์ธิตา  แดงเรือง
3. นายอดิศร  วชิรานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร  ศรีแสง
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
2. นายอัครวัฒน์   ผลธีรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร   ศรีแสง
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยพุฒ
2. เด็กชายธนวัฒน์  พรมโต
3. เด็กชายปกรณ์  อินทกฤช
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรรศภูมิ  คงนิธิเฉลิม
2. นายบุญฤทธิ์  สามทอง
3. นายสวิช  สุทธิจักร์
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
91 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   สารสิทธิ์
2. เด็กหญิงชาลินี  คงคุ้ม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
1. นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ
 
92 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวพิมพ์รัก  รัตนการกิจ
3. นางสาวภิญรดา  หงษ์วรรณา
 
1. นางธนิศพร  สว่างวงษ์
2. นางสาวปริญญ์ยุพา  ฮวดปากน้ำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พาพานต์
2. เด็กหญิงฐิติญาณ์  นุชรักษา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เมตะนันท์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีดศรี
2. นายนพดล  สุขสุพุฒิ