สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐชานนท์  อินวงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงพิชญา  ธนธีระอมร
 
1. นางสาวสาธิตา  กำจร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เนียดพลกรัง
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สุนทรเจริญรัตน์
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วทอง
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  แทนเครือ
2. เด็กชายปฏิพล  ม่วงเจริญ
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์