สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สหะเดช
 
1. นายทิวากร  ประชาโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชานนท์  อินวงศ์วรรณ
2. เด็กชายสาริน  เศรษฐีบุตร
 
1. นายทิวากร  ประชาโรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐชานนท์  อินวงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงพิชญา  ธนธีระอมร
 
1. นางสาวสาธิตา  กำจร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  พุ่มจันทร์
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงธิดารักษ์  เนียดพลกรัง
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวาสนา  รัตนเดชาชาญ
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สุนทรเจริญรัตน์
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วทอง
 
1. นายศรนรินทร์  ชินบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  แทนเครือ
2. เด็กชายปฏิพล  ม่วงเจริญ
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  แทนเครือ
2. เด็กชายสุขสันต์  คำหอม
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอ็นยอด
2. เด็กชายสราวุฒิ  นือขุนทด
 
1. นางสาววัสสิกา  กปิลกาญจน์