สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 13 1. เด็กหญิงญาณตา  ทิพวัน
2. เด็กหญิงทัศมล  เสริมแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภา  หงสาวดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  สมบัติวงศ์
5. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
 
1. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.32 ทอง 12 1. นางสาวฐิดาพร  คงงาม
2. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
3. นางสาวนันทวัน  ทองมี
4. นายพงศ์ธร  สิริมงคลทิพย์
5. นางสาวอภิญญา  บุญเบาะ
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
2. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ  หนึ่งฤทัย
2. นางสาวจุฑามณี  แย้มแพ่ง
3. นายชัยวัฒน์  ปานกลิ่นพุฒ
4. นายธีระพงษ์  ประเสริฐสิทธิ์
5. นางสาวเบญจรัตน์  นาดี
 
1. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงศิริศุกร์  ทูลมาลา
 
1. นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.97 ทอง 19 1. นางสาวณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขอารมณ์
2. เด็กหญิงอภิรดี  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางภคพร  ศรีดาวเดือน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง 9 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
2. นายเรืองวิทย์  พิชญโชติ
 
1. นางภคพร  ศรีดาวเดือน
2. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรารัตน์  สุขใย
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
6. นายวิชญ์ภาส  เขียวหวาน
7. นายศุภกิตติ์  มณีโชติ
8. นายสรรชัย  จันทร์บำรุง
9. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
10. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนศรี
2. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
3. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
4. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
5. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
6. นางสาวพุทธิชา  เเสนสุข
7. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
8. นางสาวอรุณรัตน์  คงกะพันธุ์
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอนกอนันต์
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ป้องคำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  คงเดิม
 
1. นางสาวชนัตตา   ชื่นจิตต์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรมาส  อินทศร
2. เด็กหญิงภาธิตา  จันเพ็ชร์
 
1. นางนาฏณฎา  ชมภูนุช
2. นายจิรานุวัฒน์  วานุนาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นายสิทธิกร  จันทร์ศรี
2. นายเกิดเก้า  จันทวงษ์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   เสถียร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ  นุ่มน้อย
2. เด็กชายธราธร  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก