สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 1. นางสาวปิยะนุช  ชัยงวงษ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นายวรวิทย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวชลธิชา  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐธิดา  มีวันดี
3. นางสาวตติญาพร  แน่งน้อย
 
1. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธวรรษ  พุ่มมาลี
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 20 1. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานรุ้ง  เปี่ยมวิลัย
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายชินวัตร  ทองกาย
2. เด็กหญิงณฤชล  เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
4. เด็กหญิงพรนภา  แหมสันเทียะ
5. นายพีรพล  ภู่เนียม
6. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
7. เด็กหญิงวิภาดา  จั่นคต
8. เด็กชายศักสิทธิ์  เสริมสุวรรณ
9. เด็กชายศุภสัณห์  ภุมราวันต์
10. เด็กชายหฤษฎ์ณรงค์  ทิพย์มณี
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณฤชล  เชื้อนิตย์
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
3. เด็กหญิงพรนภา  แหมสันเทียะ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  หงสาวดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  สมบัติวงค์
6. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
7. เด็กหญิงวิภาดา  จั่นคต
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นวัตร
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอาวร
10. เด็กหญิงเบญจพร  พิทักษา
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
2. นางสาวพิมพ์ภา  ใจกล้า
 
1. นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต
2. นางสาวจตุพร  วิรัตจริยาพร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายวิศิษฎ์  ทวีโชคสดใส
2. เด็กชายเดโชยศ  โพธิ์ขวัญยืน
 
1. นางสาวชนัตตา   ชื่นจิตต์
2. Mrs.๋Josil Mae  Sumabong
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
2. นางสาวมัลลิกา  ภูสะเทียน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  ลูกนก
2. เด็กหญิงเทวิกา  ไพลสีม่วง
 
1. นายสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์
2. นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กชายชยพล  แสนสุมา
2. เด็กชายพลภัทร  ธีรนนท์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายนรากรณ์  ผัดชี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นายกรธวัช  สอดส่อง
2. นางสาวยุคลธร  ศิริรวง
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.25 เงิน 14 1. เด็กชายทรงศิลป์  ชนะศักดิ์
2. เด็กหญิงธีมาพร  นวลแจ่ม
3. เด็กหญิงพรหมพร  อ่อนขำ
 
1. นายสายัณห์  โพธิ์ไพจิตร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นางสาวณิชาภัทร  ทิศบุญล้อมกิจ
2. นางสาวดวงสุรีย์  แซ่ม้า
3. นางสาวธนาภรณ์  จั่นพงษ์
 
1. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเชตุพล  ศรีสันงาม
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤภัทร  ลิลา
 
1. นางสาวสุนทรี   บุญจันทร์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เสือแย้ม
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 78.34 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  มีธวัช
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก