สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คมสาระกา
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวรุ่งนภา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 1. นายธนากร  กระสายกลาง
2. เด็กหญิงศิริศุกร์  ทูลมาลา
3. นายเจษฎากร  ศูนย์โย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
2. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวชิราพร  พรมมา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ภิญโญกุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นายดานียาน  สันบากอ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวชมพูนุช  แก้วน้อย
2. นางสาววารินญา  ยุทธกาจ
3. นางสาวอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62.97 ทองแดง 13 1. นายณัฐนันท์  จักษุรักษ์
2. นายณัฐภูมิ  มุ่งเสรี
3. นางสาวพร่างเพชร  วงศ์บุญส่ง
4. นางสาวรสิกา  หนูกลัด
5. นางสาวศิริลักษณ์  เงางาม
 
1. นางสาวกาญจนา  วรสิงห์
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. นางสาวมณฑชญา  วงศ์ถวิล
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวราทิพย์  พิชญโชติ
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเขมจิรา  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนิรมล  แก้วประสิทธฺ์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายทักษิณ  เกิดผล
2. เด็กชายธนาวงค์  ฑีฆาวงค์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เจนไทยสงค์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 18 1. นางสาวปรินลภัส  อินทร์แก้ว
 
1. นายนำชัย  แสนศิลป์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุญช์ชญา  ผลัดธุระ
 
1. นายสุริชัย  กุลจิตติประวิช
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ด้วงพรมโพธิ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคแสง
3. เด็กหญิงเทวิกา  ไพลสีม่วง
 
1. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร