สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 35 1. นางสาวธนารีย์  ทวีกลาง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 31 1. นางสาวชมพูนุช  แก้น้อย
2. นางสาววารินญา  ยุทธกาจ
3. นางสาวอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
2. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั๋นประเสริฐ
2. เด็กชายเจนภพ  ชัยสอน
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลธิชา  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสาวเกษร  อดุลยฤทธิกุล
 
1. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชยกร  เรืองรัตนตรัย
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. นายกรัณย์ชัย  กลัดทิม
2. เด็กชายวรรณกร  สุดสอาด
3. นายอริญชัย  สถาพรพาณิชย์
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
2. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปานสอาด
 
1. นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 27 1. นายภักดี  โพคัยสวรรค์
 
1. นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธวัชชัย  เทพพิทักษ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
2. นางสาวมยุรี  ศิริคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ภิญโญกุล
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 19 1. นางสาววรยา  อ่ำทอง
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชัยพร  วัฒนาจรรยา
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นายศักดิ์ชัย  ราชนิยม
2. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพรจีรา  นาคแสง
2. นางสาวพลอยพานทอง  เอกอรุณ
3. นายภูมิพัฒน์  ยินดี
 
1. นางอรนภา  ศรีสุข
2. นายดานิยาน  สันบากอ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  เสมสะอาด
2. นายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรดนัย  พ่วงแสง
2. นายพัชรพล  ทองบุญชู
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพรจีรา  นาคแสง
2. นายอนรรฆ  แสงอุทัย
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภัทรมาส  อินทศร
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวณเฌอมาลย์  โพธิ์แก้ว
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธวัชชัย  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวปิยะเนตร  ม่วงมีค่า
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 27 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. Mr.Chagie  Abulencai
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายปัจจานนท์  จตุราวิชานันท์
2. นายไตรเทพ  เพ็งโต
 
1. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
2. นายสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอัยรัตน์  นาคน้อย
2. นายไอยเรศ  โกมลเวทิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
2. นางสาวมัลลิกา  ภูสะเทียน
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุธาสิน  ภูมิวัฒนากิจ
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก