สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
 
1. นายคมกริช  น่วมนาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คมสาระกา
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวรุ่งนภา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 35 1. นางสาวธนารีย์  ทวีกลาง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 1. นางสาวปิยะนุช  ชัยงวงษ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปุจฉาการ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวรรษ  พุ่มมาลี
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  โยธานันท์
 
1. นางธิดารัตน์  บูรณวณิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 1. นายธนากร  กระสายกลาง
2. เด็กหญิงศิริศุกร์  ทูลมาลา
3. นายเจษฎากร  ศูนย์โย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
2. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 31 1. นางสาวชมพูนุช  แก้น้อย
2. นางสาววารินญา  ยุทธกาจ
3. นางสาวอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข
2. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั๋นประเสริฐ
2. เด็กชายเจนภพ  ชัยสอน
 
1. นางสาวณฐพร  ชาวพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลธิชา  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสาวเกษร  อดุลยฤทธิกุล
 
1. นายนฤเทพ  บัวพัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชยกร  เรืองรัตนตรัย
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอิศราภรณ์   หมั่นการ
 
1. นายคะเณศร์   สมรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. นายกรัณย์ชัย  กลัดทิม
2. เด็กชายวรรณกร  สุดสอาด
3. นายอริญชัย  สถาพรพาณิชย์
 
1. นายธีระพันธ์  นาคายน
2. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมาย  กระปุกทอง
2. นางสาววันวิสาห์  ธนะพันธืพิพัฒน์
3. นางสาวอภิริญา  ภู่ทองคำ
 
1. นางภิญูญุภา  บุญลักขะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปานสอาด
 
1. นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 27 1. นายภักดี  โพคัยสวรรค์
 
1. นางสาวสุมนา  แทนบุญช่วย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธวัชชัย  เทพพิทักษ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
2. นางสาวมยุรี  ศิริคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นายวรวิทย์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวผกายมาศ  เหมชูเกียรติ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ภิญโญกุล
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 19 1. นางสาววรยา  อ่ำทอง
 
1. นายวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชัยพร  วัฒนาจรรยา
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นายศักดิ์ชัย  ราชนิยม
2. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพรจีรา  นาคแสง
2. นางสาวพลอยพานทอง  เอกอรุณ
3. นายภูมิพัฒน์  ยินดี
 
1. นางอรนภา  ศรีสุข
2. นายดานิยาน  สันบากอ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวชิราพร  พรมมา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  ภิญโญกุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  เรืองสา
2. นายดานียาน  สันบากอ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวชมพูนุช  แก้วน้อย
2. นางสาววารินญา  ยุทธกาจ
3. นางสาวอิศราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางสาวกัญญา  รอบแคว้น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นางสาวชลธิชา  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐธิดา  มีวันดี
3. นางสาวตติญาพร  แน่งน้อย
 
1. นางสาวดลฤดี  ปัสสา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  เสมสะอาด
2. นายเสฎฐวุฒิ  อินทรอ่อน
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรดนัย  พ่วงแสง
2. นายพัชรพล  ทองบุญชู
 
1. นายอภิชาติ  แสนโคตร
2. นางสาวชลธิชา  บรรดาล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 13 1. เด็กหญิงญาณตา  ทิพวัน
2. เด็กหญิงทัศมล  เสริมแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภา  หงสาวดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  สมบัติวงศ์
5. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
 
1. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.32 ทอง 12 1. นางสาวฐิดาพร  คงงาม
2. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
3. นางสาวนันทวัน  ทองมี
4. นายพงศ์ธร  สิริมงคลทิพย์
5. นางสาวอภิญญา  บุญเบาะ
 
1. นางสาวกิตติภา  นิมา
2. นายศุภรัตน์  แนวเนียม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62.97 ทองแดง 13 1. นายณัฐนันท์  จักษุรักษ์
2. นายณัฐภูมิ  มุ่งเสรี
3. นางสาวพร่างเพชร  วงศ์บุญส่ง
4. นางสาวรสิกา  หนูกลัด
5. นางสาวศิริลักษณ์  เงางาม
 
1. นางสาวกาญจนา  วรสิงห์
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ  หนึ่งฤทัย
2. นางสาวจุฑามณี  แย้มแพ่ง
3. นายชัยวัฒน์  ปานกลิ่นพุฒ
4. นายธีระพงษ์  ประเสริฐสิทธิ์
5. นางสาวเบญจรัตน์  นาดี
 
1. นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล
2. นางสาวกิตติภา  นิมา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงศิริศุกร์  ทูลมาลา
 
1. นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.97 ทอง 19 1. นางสาวณัฐภรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางอภิรดี  วัศราติยานนท์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขอารมณ์
2. เด็กหญิงอภิรดี  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
2. นางภคพร  ศรีดาวเดือน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง 9 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
2. นายเรืองวิทย์  พิชญโชติ
 
1. นางภคพร  ศรีดาวเดือน
2. นางสาวศิริรัตน์  รักญาติ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. นางสาวมณฑชญา  วงศ์ถวิล
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพรจีรา  นาคแสง
2. นายอนรรฆ  แสงอุทัย
 
1. นางสาววิมณเทียร  เพาะบุญ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 22 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภัทรมาส  อินทศร
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวณเฌอมาลย์  โพธิ์แก้ว
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวราทิพย์  พิชญโชติ
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเขมจิรา  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวนิรมล  แก้วประสิทธฺ์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายทักษิณ  เกิดผล
2. เด็กชายธนาวงค์  ฑีฆาวงค์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เจนไทยสงค์
 
1. นายกาบีรอน  กรดดำ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรารัตน์  สุขใย
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธวรรษ  พุ่มมาลี
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลทิชา  โยธานันท์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
2. นายธนาวัฒน์  เพชรเเต่ง
3. นายธีรภัทร  ภู่อารีย์
4. นางสาวนันทวัน  ทองมี
5. นายพงศ์ธร  สิริมงคลทิพย์
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภา  มณีนิล
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 20 1. นางสาวสาวิตรี  ปฐวีพนาสณฑ์
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นโต
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงปานรุ้ง  เปี่ยมวิลัย
 
1. นางสาวอริยา  วงษ์อินตา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 1. เด็กชายชินวัตร  ทองกาย
2. เด็กหญิงณฤชล  เชื้อนิตย์
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
4. เด็กหญิงพรนภา  แหมสันเทียะ
5. นายพีรพล  ภู่เนียม
6. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
7. เด็กหญิงวิภาดา  จั่นคต
8. เด็กชายศักสิทธิ์  เสริมสุวรรณ
9. เด็กชายศุภสัณห์  ภุมราวันต์
10. เด็กชายหฤษฎ์ณรงค์  ทิพย์มณี
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
6. นายวิชญ์ภาส  เขียวหวาน
7. นายศุภกิตติ์  มณีโชติ
8. นายสรรชัย  จันทร์บำรุง
9. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
10. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนศรี
2. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
3. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
4. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
5. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
6. นางสาวพุทธิชา  เเสนสุข
7. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
8. นางสาวอรุณรัตน์  คงกะพันธุ์
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณฤชล  เชื้อนิตย์
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
3. เด็กหญิงพรนภา  แหมสันเทียะ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  หงสาวดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์  สมบัติวงค์
6. เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดแสง
7. เด็กหญิงวิภาดา  จั่นคต
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นวัตร
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอาวร
10. เด็กหญิงเบญจพร  พิทักษา
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เอนกอนันต์
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ป้องคำ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 18 1. นางสาวปรินลภัส  อินทร์แก้ว
 
1. นายนำชัย  แสนศิลป์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธวัชชัย  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวปิยะเนตร  ม่วงมีค่า
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 27 1. นางสาวพิมชนก  ฉัตรสิริสุข
 
1. Mr.Chagie  Abulencai
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  กงศรี
2. นางสาวพิมพ์ภา  ใจกล้า
 
1. นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต
2. นางสาวจตุพร  วิรัตจริยาพร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 -    
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนสิทธิ์  ส่งเสริม
2. นางสาวเบญจรัตน์  นาดี
 
1. นายสุริชัย  กุลจิตติประวิช
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุญช์ชญา  ผลัดธุระ
 
1. นายสุริชัย  กุลจิตติประวิช
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายวิศิษฎ์  ทวีโชคสดใส
2. เด็กชายเดโชยศ  โพธิ์ขวัญยืน
 
1. นางสาวชนัตตา   ชื่นจิตต์
2. Mrs.๋Josil Mae  Sumabong
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจิราพร  คงเดิม
 
1. นางสาวชนัตตา   ชื่นจิตต์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 1. เด็กชายทักษิไนย  แก้วเขียว
2. เด็กชายยศวัฒน์  จตุรวิทยาภรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
2. นางสาวมัลลิกา  ภูสะเทียน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  ลูกนก
2. เด็กหญิงเทวิกา  ไพลสีม่วง
 
1. นายสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์
2. นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายปัจจานนท์  จตุราวิชานันท์
2. นายไตรเทพ  เพ็งโต
 
1. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
2. นายสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรมาส  อินทศร
2. เด็กหญิงภาธิตา  จันเพ็ชร์
 
1. นางนาฏณฎา  ชมภูนุช
2. นายจิรานุวัฒน์  วานุนาม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอัยรัตน์  นาคน้อย
2. นายไอยเรศ  โกมลเวทิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  จิตประไพ
2. นางสาวมัลลิกา  ภูสะเทียน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กชายชยพล  แสนสุมา
2. เด็กชายพลภัทร  ธีรนนท์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายนรากรณ์  ผัดชี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 7 1. นายกรธวัช  สอดส่อง
2. นางสาวยุคลธร  ศิริรวง
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นายสิทธิกร  จันทร์ศรี
2. นายเกิดเก้า  จันทวงษ์
 
1. นายมานะ  ผิวผ่อง
2. นายอาทิตย์  พลสุวรรณ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.25 เงิน 14 1. เด็กชายทรงศิลป์  ชนะศักดิ์
2. เด็กหญิงธีมาพร  นวลแจ่ม
3. เด็กหญิงพรหมพร  อ่อนขำ
 
1. นายสายัณห์  โพธิ์ไพจิตร
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ด้วงพรมโพธิ์
2. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคแสง
3. เด็กหญิงเทวิกา  ไพลสีม่วง
 
1. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 9 1. นางสาวณิชาภัทร  ทิศบุญล้อมกิจ
2. นางสาวดวงสุรีย์  แซ่ม้า
3. นางสาวธนาภรณ์  จั่นพงษ์
 
1. นางเทวี  โพธิ์ไพจิตร
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเชตุพล  ศรีสันงาม
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
82 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤภัทร  ลิลา
 
1. นางสาวสุนทรี   บุญจันทร์
 
83 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล   เสถียร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
84 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เสือแย้ม
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุธาสิน  ภูมิวัฒนากิจ
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 78.34 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  มีธวัช
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
87 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ  นุ่มน้อย
2. เด็กชายธราธร  อยู่ทอง
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางจารุวรรณ  ลูกนก