สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
3. นายอธิปชัย  ติละบาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
2. นายสุริยา  มนัสสา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.31 ทอง 8 1. นายธนาธิป  เจริญเมธากุล
2. นายธนายุทธ  ถมหนวด
3. นายธนิต  ประเสริฐ
4. นายนนทภูมิ  ดอนเตาเหล็ก
5. นายสมทรง  แก้วระวัง
 
1. นางสาวชลนิศา   พลยะเรศ
2. นายศตพรรษ  นาประดิษฐ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. นางสาวพฤษพร  พุทธพิพิศ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
2. เด็กหญิงรัชฏา  ประยงสิน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี
2. นายภาณุพงศ์  พุฒหล้า
3. นางสาวมณฑา  มณีศรี
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล