สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวสุพิชชา  สุดเสาธง
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวมลชุดา  ช่่องงูเหลือม
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายปริวัตร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
3. เด็กชายสิทธิชัย  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตุ้มเงิน
2. เด็กหญิงพิมประพัฒน์  แก้วตรง
3. เด็กหญิงอัสนา  สิทธิพล
 
1. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
2. นายสุริยา  มนัสสา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
3. เด็กชายปริวัฒน์  ศรีสุข
4. เด็กหญิงสลิตา  วงษ์สุภาพ
5. เด็กชายสายฟ้า  ประทุม
 
1. นางสาวชลนิศา  พลยะเรศ
2. นายศตพรรษ  นาประดิษฐ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายธนพล  สมศรี
2. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
 
1. นายศตพรรษ   นาประดิษฐ
2. นางสาวชลนิศา   พลยะเรศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นางสาวกนกพร  เทียมโคกกรวด
2. นายนัฐวุฒิ  ลายคราม
 
1. นายศตพรรษ   นาประดิษฐ
2. นางสาวชลนิศา  พลยะเรศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. นางสาวจิณห์นิภา  คำพาที
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.08 เงิน 5 1. นายคุ้ม  ตุ้้มเงิน
2. นายทัศนพล  ยอมจันทึก
3. นายปัตทวีกานต์  สายเหมาะ
4. นายภานุวัฒน์  สุภาพแท้
5. นายวัชรพล  กล่อมจาด
6. นายสหรัฐ  สายเหมาะ
7. นายอานนท์  ระเบียบ
8. เด็กชายอานนท์  โข้บุรี
 
1. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. นางสาวจิณห์นิภา  คำพาที
2. เด็กชายธนกร  เฟื่องดอกไม้
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายธนภัทร  ปราณีประชาชน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวสุวิญชา  คณาจันทร์
2. นายไกรเพชร  โกมล
 
1. นายสุดใจ  สมผล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายชัชวาล  สมแวง
2. เด็กชายอัฐพล  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม