สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวภัทรธิดา  พฤกษ์ยินดี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมนุชิด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ผาสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 22 1. เด็กชายชัชวาล  สมแวง
 
1. นางสาวญาณิน  พรหมมลมาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 17 1. นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี
 
1. Mrs.Agnetha  Gene N. Digal
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายมนัสวีย์  ม่วงสุข
 
1. นางชุติกาญจน์  คำปล้อง