สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นายคริษฐา  ไกรรอด
2. นางสาวชลธิชา  จิตภักดี
3. นางสาวมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 19 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 29 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นายคณศักดิ์  พรหมทัต
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยารัตน์  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 20 1. นายวีระพงษ์  อาจกลิ่นแก้ว
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยินดี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  งามผิว
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อันทราศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
2. นางสาวมณฑา  มณีศรี
3. นางสาวสุพิชชา  สุดสายธง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
2. นางสาวพิมพ์วิไล  สุวรรณโน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประวิทย์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงพัชรี  พนมผา
3. เด็กชายภควัต  ญาณมุข
 
1. นายสุริยา  มนัสสนา
2. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 35.66 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรกฤต  นิ่มอนงค์
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 18 1. นางสาวพิยดา  แซ่ลี้
 
1. Mrs.Agnetha  Gene N. Digal
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
 
1. นางสริญญา  เกตุทัต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นายธนาธิป  โตสกุล
 
1. นางรุ่งทิวา   อึ้งจุ้ย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิรกฤต  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรชาติ  พิลารักษ์
 
1. นางสาวญาณิน  พรหมมลมาศ
2. นางชุติกาญจน์  คำปล้อง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิรุณ  คุ้มครอง
2. เด็กชายเดวิด  มูลถวิล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์หล้าฟ้า
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม