สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวภัทรธิดา  พฤกษ์ยินดี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวสุพิชชา  สุดเสาธง
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมนุชิด
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นางสาวมลชุดา  ช่่องงูเหลือม
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายปริวัตร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
3. เด็กชายสิทธิชัย  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นายคริษฐา  ไกรรอด
2. นางสาวชลธิชา  จิตภักดี
3. นางสาวมณฑา  มณีศรี
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ผาสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกพร  เทียมโคกรวด
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดีรักษา
 
1. นางสาวพัชรี  กล้าหาญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 19 1. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 -    
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 -    
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 29 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  คำพาที
2. เด็กหญิงภัทราพร  กล่อมนุชิต
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นายคณศักดิ์  พรหมทัต
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  โพธิสุวรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยารัตน์  กลั่นภูมีศรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 20 1. นายวีระพงษ์  อาจกลิ่นแก้ว
 
1. นางสาวนิตา  ยาเซ็ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยินดี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  งามผิว
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อันทราศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปิยมาพร  ธงกระโทก
2. นางสาวมณฑา  มณีศรี
3. นางสาวสุพิชชา  สุดสายธง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
2. นางสาวพิมพ์วิไล  สุวรรณโน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประวิทย์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงพัชรี  พนมผา
3. เด็กชายภควัต  ญาณมุข
 
1. นายสุริยา  มนัสสนา
2. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตุ้มเงิน
2. เด็กหญิงพิมประพัฒน์  แก้วตรง
3. เด็กหญิงอัสนา  สิทธิพล
 
1. นางสาววิชุดา  ปัญญาใจ๋
2. นายสุริยา  มนัสสา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายธนาธิป  โตสกุล
2. นางสาวอดิศา  รุ่งสมัย
3. นายอธิปชัย  ติละบาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  ประกอบมัย
2. นายสุริยา  มนัสสา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เอี่ยมศรี
3. เด็กชายปริวัฒน์  ศรีสุข
4. เด็กหญิงสลิตา  วงษ์สุภาพ
5. เด็กชายสายฟ้า  ประทุม
 
1. นางสาวชลนิศา  พลยะเรศ
2. นายศตพรรษ  นาประดิษฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.31 ทอง 8 1. นายธนาธิป  เจริญเมธากุล
2. นายธนายุทธ  ถมหนวด
3. นายธนิต  ประเสริฐ
4. นายนนทภูมิ  ดอนเตาเหล็ก
5. นายสมทรง  แก้วระวัง
 
1. นางสาวชลนิศา   พลยะเรศ
2. นายศตพรรษ  นาประดิษฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 35.66 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรกฤต  นิ่มอนงค์
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายก้องยศ  ขาวมาก
 
1. นายบุญเชิด  รักษ์สุวรรณ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายธนพล  สมศรี
2. เด็กหญิงรัชฎา  ประยงสิน
 
1. นายศตพรรษ   นาประดิษฐ
2. นางสาวชลนิศา   พลยะเรศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นางสาวกนกพร  เทียมโคกกรวด
2. นายนัฐวุฒิ  ลายคราม
 
1. นายศตพรรษ   นาประดิษฐ
2. นางสาวชลนิศา  พลยะเรศ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. นางสาวจิณห์นิภา  คำพาที
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤดี  อุปรา
 
1. นายสุรพล  อมรพิพัฒน์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 42.8 เข้าร่วม 18 1. นางสาวพิยดา  แซ่ลี้
 
1. Mrs.Agnetha  Gene N. Digal
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 22 1. เด็กชายชัชวาล  สมแวง
 
1. นางสาวญาณิน  พรหมมลมาศ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 17 1. นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี
 
1. Mrs.Agnetha  Gene N. Digal
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
 
1. นางสริญญา  เกตุทัต
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 17 1. นายธนาธิป  โตสกุล
 
1. นางรุ่งทิวา   อึ้งจุ้ย
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจิรกฤต  นิ่มอนงค์
2. เด็กชายธีรชาติ  พิลารักษ์
 
1. นางสาวญาณิน  พรหมมลมาศ
2. นางชุติกาญจน์  คำปล้อง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายมนัสวีย์  ม่วงสุข
 
1. นางชุติกาญจน์  คำปล้อง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.08 เงิน 5 1. นายคุ้ม  ตุ้้มเงิน
2. นายทัศนพล  ยอมจันทึก
3. นายปัตทวีกานต์  สายเหมาะ
4. นายภานุวัฒน์  สุภาพแท้
5. นายวัชรพล  กล่อมจาด
6. นายสหรัฐ  สายเหมาะ
7. นายอานนท์  ระเบียบ
8. เด็กชายอานนท์  โข้บุรี
 
1. นายสรากร  บุญกิจเจริญ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. นางสาวจิณห์นิภา  คำพาที
2. เด็กชายธนกร  เฟื่องดอกไม้
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายธนภัทร  ปราณีประชาชน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุรบูรณ์กุล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวสุวิญชา  คณาจันทร์
2. นายไกรเพชร  โกมล
 
1. นายสุดใจ  สมผล
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิรุณ  คุ้มครอง
2. เด็กชายเดวิด  มูลถวิล
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายชัชวาล  สมแวง
2. เด็กชายอัฐพล  ชัยเจริญ
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวรโชติ  อินแสน
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์หล้าฟ้า
 
1. นางสาวพรศิริ  เทียนอุดม
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายธรรมราช  แซ่ซ่ง
2. นางสาวพฤษพร  พุทธพิพิศ
 
1. นายสุดใจ  สมผล
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาต  กลั่นภูมีศรี
2. เด็กหญิงรัชฏา  ประยงสิน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  จิตรภักดี
2. นายภาณุพงศ์  พุฒหล้า
3. นางสาวมณฑา  มณีศรี
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล