สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายสุทีมน  จิตอ่อน
2. เด็กชายอาณัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
2. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 17 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีพลัง
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  นรินท์ชัยรังษี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กชายนพคุณ  เอมชาวนา
2. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์พลงาม
 
1. นายทัสพร  ชุรี
2. นายแสง  สอนบุญเกิด
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารีย์
2. เด็กหญิงพาฝัน  สุโพธิใหม่
3. เด็กหญิงอัจฉรา  กมลผาด
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงวฤดี  ฉันทวี
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวัตถิ
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี