สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรกานต์
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงเสาวณี  สีชื่น
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  สีชื่น
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขนานเเข็ง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นายนัฐดนัย  ยูฮันเงาะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายกลวัชร  นิ่มประคอง
2. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายธันยา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพรรณิศา  กล่ำพลาย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรกานต์
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี