สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนัชพัฒน์  เผ่าวงษ์พันธ์
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายปุณณัตถ์  บุญกิตติพร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พรหมชาติ
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นายทัสพร  ชุรี