สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  โททอง
2. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพนธ์  รักอยู่
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ้เปียธัญญา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายราเยช  ปราตัป
2. เด็กชายวีรยุทธ  กันสุธา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
2. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  โททอง
2. เด็กหญิงนันทิตา  รื่นชัยภูมิ
 
1. นายนัฐดนัย  ยูฮันเงาะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
2. เด็กชายมงคลชัย  สังข์กลม
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เชื่อคำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีสุข
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี