สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรกานต์
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงเสาวณี  สีชื่น
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  โททอง
2. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพนธ์  รักอยู่
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ้เปียธัญญา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายราเยช  ปราตัป
2. เด็กชายวีรยุทธ  กันสุธา
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
2. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายสุทีมน  จิตอ่อน
2. เด็กชายอาณัติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายธรรมนาถ  ภู่รัตน์
2. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.65 ทอง 17 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีพลัง
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  นรินท์ชัยรังษี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กชายนพคุณ  เอมชาวนา
2. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์พลงาม
 
1. นายทัสพร  ชุรี
2. นายแสง  สอนบุญเกิด
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  โททอง
2. เด็กหญิงนันทิตา  รื่นชัยภูมิ
 
1. นายนัฐดนัย  ยูฮันเงาะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปรมา  วงษ์ทองแท้
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวนาท  สมแก้ว
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  สีชื่น
 
1. นายอภิสิทธิ์  ปุเรนเต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนัชพัฒน์  เผ่าวงษ์พันธ์
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองดอนอินทร์
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงเล็ก  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไตรเดชา
 
1. นายทัสพร  ชุรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐฐากุล  เสขะนันทน์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กอไม้กลาง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขนานเเข็ง
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
 
1. นางสาวณัฐวรา  น้อยโสภา
2. นายนัฐดนัย  ยูฮันเงาะ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายปุณณัตถ์  บุญกิตติพร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พรหมชาติ
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นายทัสพร  ชุรี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 1. เด็กชายกลวัชร  นิ่มประคอง
2. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธราดล  กาจกระโทก
2. เด็กชายมงคลชัย  สังข์กลม
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียธัญญา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เชื่อคำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีสุข
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารีย์
2. เด็กหญิงพาฝัน  สุโพธิใหม่
3. เด็กหญิงอัจฉรา  กมลผาด
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงวฤดี  ฉันทวี
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทะแสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวัตถิ
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายธันยา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพรรณิศา  กล่ำพลาย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรกานต์
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี