สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 14 1. นายธนบดี  แววเล็ก
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ตรีสม
3. เด็กหญิงสุนทรี  สมคิด
4. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
5. เด็กหญิงเตือนจิรา  บัวงาม
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางสาวชนิกานต์  กรวยสวัสดิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายชยพล  อาษา
2. นายณัฐพงศ์  เกษทองมา
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
3. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
4. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
5. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
6. เด็กชายโบ  ฮะบุญมี
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนพัฒน์
2. นายคเชนทร์  ฝอยทอง
3. นางสาววาสนา  ไพรี
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
3. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 1. นายฐิติพงษ์  อินทปัจ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  แสงปาน
3. นางสาวสุวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น