สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.32 เงิน 23 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
2. เด็กชายธาราธร  คำแก้ว
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  วงศ์ทองดี
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายธีรพงศ์  มีสอน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มีสอน
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราคะใจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ป่าอ้อย
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายวรชาติ  เจนการค้า
2. นายอนันดา  แดงวงค์
3. นางสาวอาดื้อ  -
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นายณัชพล  พงษ์ผา
2. นางสาวนับดาว  นสินกร
3. นางสาวปาริชาติ  ยอดกระโหม
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น