สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอริชา  เลยไธสง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 1. นางสาวกมลธร  นุชพุก
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวศศิธร  สนั่นเวียง
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
3. เด็กหญิงอลิษา  จวงจันทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนิรมล  นามสอน
2. เด็กหญิงภควดี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นายเจษฎา  สมฤทธิ์
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
3. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงนฤมล   จันทรสนธิ
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60.98 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมไชยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ดวงดาวเล็ก
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทับจันอัด
4. เด็กหญิงอริชา  เลยไธสง
5. เด็กหญิงเรวดี  ศรศิลป์
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เฮงพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงณิชมนต์  เปรื่องปราชญ์
4. เด็กหญิงปาณิตา  ดวงเดือน
5. เด็กหญิงวิลัยพร  พันแสน
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจตุพร  ศรีนาชู
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จุดอน
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนากร  วงศ์ทองดี
2. นายเกียรติชัย  บัวเผื่อน
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ