สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวาริธร  ทินวัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 30 1. นางสาวณัฐพร  คงสุข
2. นางสาวพิมอักษร  สารบุญเรือง
3. นายวรกิต  แสนภูวา
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอาดื้อ  -
 
1. นางสาวพัตรพิมล  คนสม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ประดับบรรจง
 
1. นายณภัทร  สล้างสุขสกาว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปวัณพร  ชวนชื่น
2. เด็กหญิงวราณี  คล้ายอุบล
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นางสาวปวีณา  จรรยาขจรกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สังข์ขาว
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
2. นางวิไล  บุญญา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวชลธิชา  บูรณะสินกวินกุล
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
3. นางสาวศศิธร  แลบัว
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
2. นางวิไล  บุญญา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ราคะใจ
 
1. นางอรอุษา  จันทน์ผลิผล
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีหว่าง
2. เด็กหญิงลักษมี  ทองคำ
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 29 1. นางสาวธีรพร  ไชโย
2. นายอนันดา  แดงวงค์
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศุภนิดา  กาณุวงค์
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
2. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายธนวุฒิ  วงศ์คำภู
2. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ