สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอริชา  เลยไธสง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 1. นางสาวกมลธร  นุชพุก
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ขำเขียว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวศศิธร  สนั่นเวียง
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวาริธร  ทินวัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
3. เด็กหญิงอลิษา  จวงจันทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 30 1. นางสาวณัฐพร  คงสุข
2. นางสาวพิมอักษร  สารบุญเรือง
3. นายวรกิต  แสนภูวา
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนิรมล  นามสอน
2. เด็กหญิงภควดี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สีมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 18 1. นายเจษฎา  สมฤทธิ์
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอาดื้อ  -
 
1. นางสาวพัตรพิมล  คนสม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ประดับบรรจง
 
1. นายณภัทร  สล้างสุขสกาว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปวัณพร  ชวนชื่น
2. เด็กหญิงวราณี  คล้ายอุบล
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นางสาวปวีณา  จรรยาขจรกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สังข์ขาว
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
2. นางวิไล  บุญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 25 1. นางสาวชลธิชา  บูรณะสินกวินกุล
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
3. นางสาวศศิธร  แลบัว
 
1. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
2. นางวิไล  บุญญา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
3. เด็กชายวีรชน  ทัพนาค
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 19 1. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
2. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
3. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐชยา  ตรัยตรึงศ์โกศล
2. นายณัฐพงศ์  เกษทองมา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ชิงช่วง
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
3. เด็กหญิงสุธิดา  ราคะใจ
 
1. นางอรอุษา  จันทน์ผลิผล
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงนฤมล   จันทรสนธิ
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
 
1. นางจิตรี  ฟุ้งกลิ่น
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60.98 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมไชยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ดวงดาวเล็ก
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทับจันอัด
4. เด็กหญิงอริชา  เลยไธสง
5. เด็กหญิงเรวดี  ศรศิลป์
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เฮงพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงณิชมนต์  เปรื่องปราชญ์
4. เด็กหญิงปาณิตา  ดวงเดือน
5. เด็กหญิงวิลัยพร  พันแสน
 
1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
2. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรรพ์ณกร  จันทะดวง
2. นางสาวนับดาว  นสินทร
3. นางสาวปิยฉัตร  เพชรไทรแก้ว
4. นางสาวสุวิมล  แซ่ลี้
5. นายอนันดา  แดงวงค์
 
1. นายอนิวรรต  อำพล
2. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.32 เงิน 23 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายธนกฤต  จิตอารีย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
2. เด็กชายธาราธร  คำแก้ว
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 14 1. นายธนบดี  แววเล็ก
2. นางสาวปิยธิดา  นะรานรัมย์
 
1. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีหว่าง
2. เด็กหญิงลักษมี  ทองคำ
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 29 1. นางสาวธีรพร  ไชโย
2. นายอนันดา  แดงวงค์
 
1. นางอนงค์  ดุษฎีวรเวทย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจตุพร  ศรีนาชู
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จุดอน
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงศุภนิดา  กาณุวงค์
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เดชศรี
2. เด็กหญิงณัชพร  บุญพูน
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
2. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
 
1. นายวรรณศิลป์  แตรสังข์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสหรัฐ  วรรณรักษา
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกฤตา  กอเกียรติไพศาล
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จุดอน
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 9 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัชร์  สุขแสวง
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัชร์  สุขแสวง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เมธาฐิติธนสรณ์
 
1. นายศักดา  พ่อโพธิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัชร์  สุขแสวง
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ละครศรี
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
 
1. นางนิรชา  อั๋นฉิม
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาวชายโขง
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ตรีสม
3. เด็กหญิงสุนทรี  สมคิด
4. เด็กหญิงสุนิษา  ปัจจัยยะโคนัง
5. เด็กหญิงเตือนจิรา  บัวงาม
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกุลนันทร์  แนวนาค
2. นางสาวชนิกานต์  กรวยสวัสดิ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนากร  วงศ์ทองดี
2. นายเกียรติชัย  บัวเผื่อน
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  วงศ์ทองดี
2. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายธนวุฒิ  วงศ์คำภู
2. นางสาวปานชีวา  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายธีรพงศ์  มีสอน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มีสอน
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายชยพล  อาษา
2. นายณัฐพงศ์  เกษทองมา
 
1. นางสาววรพรรณ  กอจิรัฐิติกาล
2. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  ดำมา
2. นางสาวจิราภรณ์  ไวมล
3. นางสาวฐิติมา  เวียงอินทร์
4. นางสาวประภาพร  ดวงเดือน
5. นางสาวสุชาดา  พรมจรรยา
6. เด็กชายโบ  ฮะบุญมี
 
1. นางพักตร์วิภา  สามหมอ
2. นายจิตตินันท์  ทศราช
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายธีรกิจ  วงศ์อนุ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราคะใจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ป่าอ้อย
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายวรชาติ  เจนการค้า
2. นายอนันดา  แดงวงค์
3. นางสาวอาดื้อ  -
 
1. นางวิไล  บุญญา
2. นางกฤษณา  รุ่งเรือง
 
62 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนพัฒน์
2. นายคเชนทร์  ฝอยทอง
3. นางสาววาสนา  ไพรี
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 1. นายณัชพล  พงษ์ผา
2. นางสาวนับดาว  นสินกร
3. นางสาวปาริชาติ  ยอดกระโหม
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทียนชัย
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  นนพิภักดิ์
3. เด็กหญิงสมหญิง  ชัชวงศ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 1. นายฐิติพงษ์  อินทปัจ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  แสงปาน
3. นางสาวสุวิมล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น