สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวกมลชนก  ปุนคำ
 
1. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคชานนท์  วงษ์กล่อม
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  พึ่งอ้น
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ชิณรัตน์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวชยตา  คล้ายแย้มชม
2. นางสาวชลทิพย์  ภูธรมิตร
3. นางสาวธิญาดา  เพชรรักษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สีแดงก่ำ
2. นางภรณี  อักบัดอาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิติยา   จันท่าม่วง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันใด
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนปาง
4. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วล้วน
5. เด็กหญิงอารยา  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นายชยกร  บุญเรือน
2. นางสาวชลิตา  ปาโผ
3. นางสาวณชนก  ชุ่มชิต
4. นางสาวฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
5. นางสาวสกุลทิพย์  แฉล้มวารี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
2. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นายณัฐสาร  พันธรัตน์โยธิน
3. นายปิยะรินทร์  ภักดีวงศ์
4. นายสุธีร์  เจียรสกุลไชย
5. นายอภิสิทธิ์  มั่นคง
 
1. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิติยา   จันท่าม่วง
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.98 ทอง 17 1. นางสาววทันยา  กิจเจริญการเคหะ
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวพรพิชชา  งามดี
2. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรามาศ  คำโมนะ
2. เด็กชายทัชชกร  สังข์แก้วปภาดา
3. เด็กชายนันทกร  ธิดี
4. เด็กหญิงปาราณีย์  ทรัพย์เย็น
5. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
6. เด็กหญิงอรทัย  เสือนิล
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
2. นายจารึก  ศุภพงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายจิรวิศน์  พิสทธิ์รังษี
2. นายทิวากร  คางคำ
3. นายธนัท  ปติกิตติวงษ์
4. นายธนา  ปิ่นแก้ว
5. นายวรกานต์  กาญจนสุคนธ์
6. นายเมธี  โชติช่วง
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
2. นายจารึก  ศุภพงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นางสาวฐิติรัตน์   ภักดีวงษ์
2. นางสาวณัฐริดา  ตันติชะพงศ์
3. นางสาวนัมระตา   ดูเบย์
4. นางสาวสุนิษา  โยธาเสน
5. นางสาวอรกัญญา   ถวัลย์วีนัสพันธ์
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. นางสุกัญญา  เข็มชิต
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  จาตุรงค์
2. นายวีรวิชญ์  จีรชาติศิริภักดิ์
3. นายวุฒิพงษ์  ปานวิวัฒนา
4. นายอนันต์เทพ  เอมธุวัช
5. นางสาวเบญญาภา  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางกฤศวรรณ   จารุเศรษฐการ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจิตรานุช  ชำนาญสินธุกิจ
2. นางสาวธิษณามณี  ถึงแสง
3. นายสิทธิศาล  พันดง
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธนกฤต  คำเซ่ง
2. นายภาณุพงษ์  วนสันเทียะ
3. นางสาวรุ้งนภา  สมรูป
4. นายวสันต์  เปียชาติ
5. นายวุฒิชัย  ฉายสินสอน
6. นายอัครวินท์  เปียรัมย์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  เพิ่มแสงสถิตสุข
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
2. นางสาวอันติมา   ยัพราษฎร์