สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวเมธิณี  สมจิตร
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนาทวิพัชร  แสงมาลา
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นางสาวกัญญารัตน์  เต็งทอง
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวณชนก  ชุ่มชิต
 
1. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  ทองเบ้า
2. นางสาวชลธิชา  แยบสูงเนิน
3. นางสาวพัชรีภรณ์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
2. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภา   สุขปุ๊ด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มงคล
 
1. นางสาวปารมี  แซ่หลี
2. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวนิศานาถ  งามฉลวย
2. นางสาวพัชรีภรณ์  อุ่นเมือง
3. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาววรรณา  ขันอาสา
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.96 เงิน 11 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวณัฐวดี  แซ่เบ๊
3. นางสาวธนาภรณ์  เตชะสินทวี
4. นางสาววรรณพร  หล่อจิตร์
5. นางสาวอิศราภรณ์  ธนะ
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.98 เงิน 4 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีระสุถิระนาวิน
2. นางสาวกุลสตรี  มินิล
3. นายชัชพล  พรทวีวัฒน์
4. นางสาวณัฐกฤตา  พงษ์วิถี
5. นางสาวณัฐธยาน์  อาชวพิสิฐ
6. นายณัฐพงษ์  จะหม่อ
7. นายธนกฤต  ฟักไฟโรจน์
8. นางสาวธัญดา  ธรรมธวัชชัย
9. นายนนทนันท์  ศรีพยอม
10. นางสาวนฤมล  บุญสิงห์
11. นายปราย  บางยี่ขัน
12. นายภพธร  กลีบขยาย
13. นายวงศธร  นวลอินทร์
14. นางสาววนารี  ดอกคำ
15. นายวรพล  สิทธิจินดา
16. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
17. นางสาวสุภาวดี  สมันศรี
18. นางสาวอารียา  เกษรา
19. นางสาวอารีรัตน์  แซ่เตียว
20. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
3. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
4. นางนัจภัค  พุทธโคตร
5. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 1. เด็กชายวงศพัทธ์  จุ้ยพึ่ง
2. เด็กหญิงอบลวรรณ  สมร่าง
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาสิณี  พุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายอนันต์  วิชชุวาณิชย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาววรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามณี  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  ชัยจิรากรณ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณภา  วรธงชัย
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
3. นายณัฐสาร  พันธรัตน์โยธิน
4. เด็กชายธะนธน  มีสมนัย
5. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
6. นายปฏิภาณ  สุกุมลจันทร์
7. นายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
8. เด็กชายพันเทพ  แสงปาน
9. เด็กชายพีรภัทร  สาระพัฒน์
10. นางสาวภัทรวดี  จาตุรงค์
11. เด็กชายรัฐพล  คำยอด
12. นายศุภมิตร  แซ่คู
13. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์สอน
14. นายเปรม  ทะยุปัน
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
3. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
4. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงธนานันท์  ติยะธนากูล
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานติมา   สุคันธเมศ
2. เด็กชายคฑาวุธ   ทองแกมแก้ว
3. เด็กชายปยุต   วุฒิชาญปรีชา
4. เด็กหญิงปิติญาณี   นุชทองม่วง
5. เด็กชายอานนท์   ศิลประสิทธิ์
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
2. นางสาวจริยา  เอิบบุญ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายทิวัตถ์  สุภาพร
2. นายเรืองยศ  อภัยราช
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 17 1. นายชาญวุฒิ  พันธรัตน์โยธิน
2. นายทักษิณ  อำพัน
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สามะอาพัทธ์
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน