สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายหาญชัย  อมตชัย
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นายภูบดี  นิลหว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชัญญา  ม่วงคุ้ม
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฤทธิ์จันทร์
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภรภัทร  น้อยปั่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
2. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายกฤษฎา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
3. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  ขจรจิตต์
2. เด็กชายฐกฤต  โน้มอินทร์
3. เด็กชายมัชพล  อินช้าง
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายธัชชานนท์  คันทะมูล
2. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนธิชา  สีใส
2. นายกฤษฎา  ประสมทรัพย์
3. นางสาวกัญญารัก  เอี่ยมอารมณ์
4. นางสาวกัลยรัตน์  เต็งทอง
5. นายธนกร  ลิลิตตระกูล
6. นายธนกรณ์  โกมลมาลย์
7. นายธนัทนนต์  แจ้งจั่น
8. นายธนากร  เกตุพงษา
9. นางสาวธมนวรรณ  ใจสมัคร
10. นางสาวปลายฟ้า  อ้นทอง
11. นางสาวพัชร  ผุยสุ
12. นายพิษณุ  เชิดชู
13. นายพีรพงษ์  มะราช
14. นายพีรศักดิ์  เกตุบุญลือ
15. นายภูสิทธิ  วิลิตไชย
16. นางสาวมาริณี  ราษสุภา
17. นายยุทธนา  สถานดี
18. นายอรรคพล  ภู่งามชื่น
19. นางสาวเขมิกา  จิรรุ่งโรจน์
20. นายเอกวรรษ์  สีเหลือง
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
3. นางน้ำฝน  สุดสำราญ
4. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
5. นางวราภรณ์  ทองประสม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นายรัฐธนินท์  เรขะศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบงกชกร  สินนอก
 
1. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวพิริยากร  เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภนิดา   รองแก้ว
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. Mr.Ouyang  Ming
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 1. นางสาวภัทรธิดา   ธนะวรพันธุ์
2. นางสาววรสตรี   วรรณกุล
3. นางสาวอรวี  อ่อนตาม
4. นางสาวอริสรา  นวลอึ่ง
5. นายเปรม   ทะยุปัน
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. Mr.Ouyang  Ming
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี
2. เด็กหญิงวริษฐา  หนูคง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดชดี
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสิรฐ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นางสาวธัญนิภา  ธัญเกยูร
2. นายภานุสร  อาวรณ์คุม
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายชนพัฒน์  ชาววัง
2. เด็กชายอนุกูล  วันทรวง
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางสาววนิตรา  อยู่ยงค์
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุ  ทองพิสิฐสมบัติ
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราทร  เกษมโกศลศรี
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ