สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พึ่งอาษา
2. เด็กหญิงปุญญิศา  สร้อยน้ำ
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  จินดาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
2. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกายสิทธิ์  อรัญเหม
2. นายฮาริส  สิงห์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
2. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นแจ่ม
 
1. นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายกมลชาติ  มณีโชติ
 
1. นางวรรณพัชร  ชูจันอัด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 1. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
 
1. นางวรรณพัชร  ชูจันอัด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธนพร  แสนสวาท
 
1. นางสาวปารมี  แซ่หลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณภัทร  พัชรชวลิต
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สุจริต
3. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นายสุธา  บกหมื่นไวย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นางสาวจิณณพัต  จุลกะ
2. นายนิธิศ  เลิศสุวรรณโรจน์
3. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชนานันท์  สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพ์ศร
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์  ปานขำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 15 1. นางสาววียา  ชัยวัฒน์
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์  ปานขำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวคริษฐา  ไกรนรา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 42.6 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนารากร  มีบุญสูง
 
1. นางสาวเสมอใจ  สืบนุสนธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธนาภา  สุขปุ๊ด
 
1. นางกฤศวรรณ   จารุเศรษฐการ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 1. นางสาวพลอยสีรุ้ง  ชูความดี
 
1. นางพรรณพิมล  จำสุข
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แข็งเขตต์การ
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางสุกัญญา  เข็มชิต
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แดงศรี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เนตรน้อย
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจริต
2. เด็กชายฤทธินันท์  ดิสระพงษ์
 
1. นางสาววนิตรา  อยู่ยงค์
2. นางสาวปิยนันท์  ดีเลิศ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายธนชัย  อัศวแก้วจินดา
2. นายธีรภัทร  จันทรผลิผล
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน