สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายหาญชัย  อมตชัย
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวเมธิณี  สมจิตร
 
1. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงนาทวิพัชร  แสงมาลา
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 1. นายภูบดี  นิลหว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  โล่ห์วัฒนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 1. นางสาวกัญญารัตน์  เต็งทอง
 
1. นางศินีนาฏ  น้อยเกิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทรคง
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวณชนก  ชุ่มชิต
 
1. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พึ่งอาษา
2. เด็กหญิงปุญญิศา  สร้อยน้ำ
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  จินดาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
2. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  ทองเบ้า
2. นางสาวชลธิชา  แยบสูงเนิน
3. นางสาวพัชรีภรณ์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
2. นางสาววราภรณ์  พัววิมล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชัญญา  ม่วงคุ้ม
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฤทธิ์จันทร์
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีนราพร  หนูเผือก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกายสิทธิ์  อรัญเหม
2. นายฮาริส  สิงห์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ทองประสม
2. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภรภัทร  น้อยปั่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
2. นางสุมาลี  เกื้อกูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายกฤษฎา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวรัตติยา  จับประยงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นแจ่ม
 
1. นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายรังสิมา  ฉายสุริยะ
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
3. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นายร่มเกล้า  ช้างน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายกมลชาติ  มณีโชติ
 
1. นางวรรณพัชร  ชูจันอัด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 1. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
 
1. นางวรรณพัชร  ชูจันอัด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนาภา   สุขปุ๊ด
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มงคล
 
1. นางสาวปารมี  แซ่หลี
2. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 1. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธนพร  แสนสวาท
 
1. นางสาวปารมี  แซ่หลี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวกมลชนก  ปุนคำ
 
1. นางสาวพรรณณี  วัลลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณภัทร  พัชรชวลิต
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สุจริต
3. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นายสุธา  บกหมื่นไวย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 27 1. นางสาวจิณณพัต  จุลกะ
2. นายนิธิศ  เลิศสุวรรณโรจน์
3. นายพันธรักษ์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวคุณีกร  ศรีประดู่
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  ขจรจิตต์
2. เด็กชายฐกฤต  โน้มอินทร์
3. เด็กชายมัชพล  อินช้าง
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวนิศานาถ  งามฉลวย
2. นางสาวพัชรีภรณ์  อุ่นเมือง
3. นางสาวเพ็ชรพลอย  หงษ์ประชา
 
1. นางสาววรรณา  ขันอาสา
2. นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคชานนท์  วงษ์กล่อม
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  พึ่งอ้น
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ชิณรัตน์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทองพิลา
2. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวชยตา  คล้ายแย้มชม
2. นางสาวชลทิพย์  ภูธรมิตร
3. นางสาวธิญาดา  เพชรรักษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  สีแดงก่ำ
2. นางภรณี  อักบัดอาลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายธัชชานนท์  คันทะมูล
2. นายเจษฎากร  เจียมจิตต์
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  อริยวิรวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิติยา   จันท่าม่วง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันใด
3. เด็กหญิงสิริวิมล  แสนปาง
4. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วล้วน
5. เด็กหญิงอารยา  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 1. นายชยกร  บุญเรือน
2. นางสาวชลิตา  ปาโผ
3. นางสาวณชนก  ชุ่มชิต
4. นางสาวฤทัยทิพย์  สุจนากอบกุล
5. นางสาวสกุลทิพย์  แฉล้มวารี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยโวหาร
2. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.96 เงิน 11 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวณัฐวดี  แซ่เบ๊
3. นางสาวธนาภรณ์  เตชะสินทวี
4. นางสาววรรณพร  หล่อจิตร์
5. นางสาวอิศราภรณ์  ธนะ
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นายณัฐสาร  พันธรัตน์โยธิน
3. นายปิยะรินทร์  ภักดีวงศ์
4. นายสุธีร์  เจียรสกุลไชย
5. นายอภิสิทธิ์  มั่นคง
 
1. นางสาวน้ำฝน  สุดสำราญ
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.98 เงิน 4 1. นางสาวกัญญ์ปภัส  วีระสุถิระนาวิน
2. นางสาวกุลสตรี  มินิล
3. นายชัชพล  พรทวีวัฒน์
4. นางสาวณัฐกฤตา  พงษ์วิถี
5. นางสาวณัฐธยาน์  อาชวพิสิฐ
6. นายณัฐพงษ์  จะหม่อ
7. นายธนกฤต  ฟักไฟโรจน์
8. นางสาวธัญดา  ธรรมธวัชชัย
9. นายนนทนันท์  ศรีพยอม
10. นางสาวนฤมล  บุญสิงห์
11. นายปราย  บางยี่ขัน
12. นายภพธร  กลีบขยาย
13. นายวงศธร  นวลอินทร์
14. นางสาววนารี  ดอกคำ
15. นายวรพล  สิทธิจินดา
16. นายวุฒิรัฐ  อ้นทิพย์
17. นางสาวสุภาวดี  สมันศรี
18. นางสาวอารียา  เกษรา
19. นางสาวอารีรัตน์  แซ่เตียว
20. นายโชติธนินท์  ลิขิตรัตนาพัชร์
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
2. นายชัยกมล  สีแก้วน้ำใส
3. นางสาวกัญญาภัค  จาบจันทึก
4. นางนัจภัค  พุทธโคตร
5. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนธิชา  สีใส
2. นายกฤษฎา  ประสมทรัพย์
3. นางสาวกัญญารัก  เอี่ยมอารมณ์
4. นางสาวกัลยรัตน์  เต็งทอง
5. นายธนกร  ลิลิตตระกูล
6. นายธนกรณ์  โกมลมาลย์
7. นายธนัทนนต์  แจ้งจั่น
8. นายธนากร  เกตุพงษา
9. นางสาวธมนวรรณ  ใจสมัคร
10. นางสาวปลายฟ้า  อ้นทอง
11. นางสาวพัชร  ผุยสุ
12. นายพิษณุ  เชิดชู
13. นายพีรพงษ์  มะราช
14. นายพีรศักดิ์  เกตุบุญลือ
15. นายภูสิทธิ  วิลิตไชย
16. นางสาวมาริณี  ราษสุภา
17. นายยุทธนา  สถานดี
18. นายอรรคพล  ภู่งามชื่น
19. นางสาวเขมิกา  จิรรุ่งโรจน์
20. นายเอกวรรษ์  สีเหลือง
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นางนัจภัค  พุทธโคตร
3. นางน้ำฝน  สุดสำราญ
4. นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล
5. นางวราภรณ์  ทองประสม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิติยา   จันท่าม่วง
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.98 ทอง 17 1. นางสาววทันยา  กิจเจริญการเคหะ
 
1. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 11 1. เด็กชายวงศพัทธ์  จุ้ยพึ่ง
2. เด็กหญิงอบลวรรณ  สมร่าง
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางสาวธารทิพย์  สุบรรณประเสริฐ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวพรพิชชา  งามดี
2. นายสุเมธ  สุวรรณชาตรี
 
1. นางนัจภัค  พุทธโคตร
2. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชนานันท์  สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพ์ศร
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์  ปานขำ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 15 1. นางสาววียา  ชัยวัฒน์
2. นายสุทัศน์  นาคสง่า
 
1. นางเสาวนีย์  มัชฌประมาณกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์  ปานขำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาสิณี  พุ่มเชื้อ
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวคริษฐา  ไกรนรา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสุพัตรา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภารจรัส
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายอนันต์  วิชชุวาณิชย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาววรดา  สิทธิจินดา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามณี  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  ชัยจิรากรณ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
2. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยา  พลสิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรเวช
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นายรัฐธนินท์  เรขะศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณภา  วรธงชัย
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุษประทุม
3. นายณัฐสาร  พันธรัตน์โยธิน
4. เด็กชายธะนธน  มีสมนัย
5. เด็กหญิงนวพร  ศรีสุนทร
6. นายปฏิภาณ  สุกุมลจันทร์
7. นายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
8. เด็กชายพันเทพ  แสงปาน
9. เด็กชายพีรภัทร  สาระพัฒน์
10. นางสาวภัทรวดี  จาตุรงค์
11. เด็กชายรัฐพล  คำยอด
12. นายศุภมิตร  แซ่คู
13. เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพ์สอน
14. นายเปรม  ทะยุปัน
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
3. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
4. นายณัฏฐ์  บัวลา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรามาศ  คำโมนะ
2. เด็กชายทัชชกร  สังข์แก้วปภาดา
3. เด็กชายนันทกร  ธิดี
4. เด็กหญิงปาราณีย์  ทรัพย์เย็น
5. เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามสงวนตระกูล
6. เด็กหญิงอรทัย  เสือนิล
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
2. นายจารึก  ศุภพงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายจิรวิศน์  พิสทธิ์รังษี
2. นายทิวากร  คางคำ
3. นายธนัท  ปติกิตติวงษ์
4. นายธนา  ปิ่นแก้ว
5. นายวรกานต์  กาญจนสุคนธ์
6. นายเมธี  โชติช่วง
 
1. นายณัฏฐ์  บัวลา
2. นายจารึก  ศุภพงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบงกชกร  สินนอก
 
1. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 42.6 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนารากร  มีบุญสูง
 
1. นางสาวเสมอใจ  สืบนุสนธิ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงธนานันท์  ติยะธนากูล
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธนาภา  สุขปุ๊ด
 
1. นางกฤศวรรณ   จารุเศรษฐการ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 1. นางสาวพลอยสีรุ้ง  ชูความดี
 
1. นางพรรณพิมล  จำสุข
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานติมา   สุคันธเมศ
2. เด็กชายคฑาวุธ   ทองแกมแก้ว
3. เด็กชายปยุต   วุฒิชาญปรีชา
4. เด็กหญิงปิติญาณี   นุชทองม่วง
5. เด็กชายอานนท์   ศิลประสิทธิ์
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
2. นางสาวจริยา  เอิบบุญ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นางสาวฐิติรัตน์   ภักดีวงษ์
2. นางสาวณัฐริดา  ตันติชะพงศ์
3. นางสาวนัมระตา   ดูเบย์
4. นางสาวสุนิษา  โยธาเสน
5. นางสาวอรกัญญา   ถวัลย์วีนัสพันธ์
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. นางสุกัญญา  เข็มชิต
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวพิริยากร  เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภนิดา   รองแก้ว
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. Mr.Ouyang  Ming
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจันทร์ตรี  โวหารดี
2. นางสาวสุพิชฌาย์  แข็งเขตต์การ
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางสุกัญญา  เข็มชิต
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 1. นางสาวภัทรธิดา   ธนะวรพันธุ์
2. นางสาววรสตรี   วรรณกุล
3. นางสาวอรวี  อ่อนตาม
4. นางสาวอริสรา  นวลอึ่ง
5. นายเปรม   ทะยุปัน
 
1. นางสาวกันตพัฒน์  มาตรา
2. Mr.Ouyang  Ming
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  จาตุรงค์
2. นายวีรวิชญ์  จีรชาติศิริภักดิ์
3. นายวุฒิพงษ์  ปานวิวัฒนา
4. นายอนันต์เทพ  เอมธุวัช
5. นางสาวเบญญาภา  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางกฤศวรรณ   จารุเศรษฐการ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายทิวัตถ์  สุภาพร
2. นายเรืองยศ  อภัยราช
 
1. นางสาวโชติมา  แก่นคำ
2. นางสาววิยากรณ์  ทองพูล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี
2. เด็กหญิงวริษฐา  หนูคง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เดชดี
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสิรฐ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจิตรานุช  ชำนาญสินธุกิจ
2. นางสาวธิษณามณี  ถึงแสง
3. นายสิทธิศาล  พันดง
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แดงศรี
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เนตรน้อย
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นางสาวธัญนิภา  ธัญเกยูร
2. นายภานุสร  อาวรณ์คุม
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายชนพัฒน์  ชาววัง
2. เด็กชายอนุกูล  วันทรวง
 
1. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
2. นางสาววนิตรา  อยู่ยงค์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุจริต
2. เด็กชายฤทธินันท์  ดิสระพงษ์
 
1. นางสาววนิตรา  อยู่ยงค์
2. นางสาวปิยนันท์  ดีเลิศ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 17 1. นายชาญวุฒิ  พันธรัตน์โยธิน
2. นายทักษิณ  อำพัน
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นายเจษฎา  กลิ่นสุบรรณ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 1. นายธนชัย  อัศวแก้วจินดา
2. นายธีรภัทร  จันทรผลิผล
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธนกฤต  คำเซ่ง
2. นายภาณุพงษ์  วนสันเทียะ
3. นางสาวรุ้งนภา  สมรูป
4. นายวสันต์  เปียชาติ
5. นายวุฒิชัย  ฉายสินสอน
6. นายอัครวินท์  เปียรัมย์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  เพิ่มแสงสถิตสุข
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุ  ทองพิสิฐสมบัติ
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
80 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราทร  เกษมโกศลศรี
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
81 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สามะอาพัทธ์
 
1. นางสาวเนตรพรรณตรีรัตน์  ต้นจาน
 
82 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
83 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
2. นางสาวอันติมา   ยัพราษฎร์