สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวุฒิภัทร   เกษมสุขมงคล
 
1. นายเจริญ   ปิยะนาวิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหรินทิพย์   อัศวสัมฤทธิ์
 
1. นายวีรภาส   บุญทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 14 1. นายชยากร  พัฒนากุล
2. นายธนวัฒน์  เดชกิต
3. นางสาวสุมารินี  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
2. นายกัณฐพนธ์   กินร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนางสาวบุญญินท์   ลุจินตานนท์
 
1. นางสาวชนิตา   ทองวิไล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา   มีแจ้ง
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ทองวิชิต
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
2. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิดา  พรงาม
 
1. นางสาวชนิตา   ทองวิไล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  ชูพากเพียร
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายกรกช  กมลพัธฤกษ์
2. นายกฤษกร  กมลพันธฤกษ์
3. นายกิตติธัช   ว่องธวัชชัย
4. นายธีธัช  เอี่ยมวุฒิวัฒนา
5. นายสิรดนัย  เจนสุวรรณ
6. นายอนุรักษ์  เขียวมีส่วน
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
2. นางอารยา  จอดนอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  ทวีปัญญาภรณ์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  เมืองที
2. เด็กหญิงจีราภา  ขันเพ็ชร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแสงจันทร์
4. เด็กชายณภัทร  ชูวัง
5. เด็กชายทัณฑธร  เรือนงาม
6. เด็กหญิงทิพย์ทวี  วังลึก
7. เด็กชายธิติ  งามคำพร้อม
8. เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร
9. เด็กชายพัชรพล  กู้สมทรัพย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันตะ
11. เด็กชายรชต  มั่นจิตแจ่ม
12. เด็กหญิงวธูศิริ  ไม้สุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
2. นางอารยา  จอดนอก
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิติรัฐ  เสนาลี้ยง
 
1. นายปฏิภาณ  พรหมชัย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงรมิดา  กลิ่นทองหลาง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวพลอยมาดา  เหล่าสมาธิกุล
2. นางสาวอาภิสรา  วุฒิสาธิต
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
2. MissNan nan  Jiang
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณนาวี   แย้มรักษา
2. นางสาวทานตะวัน   เสาวคนธ์
3. นางสาวพรทิพา   ทวีสุข
4. เด็กชายภูชิต   วิชชุเดชา
5. นางสาวมัสลิณ   ทับสุข
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมิภัทร์  เจริญภักดี
2. นายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงการะเกด  สายหยุด
2. เด็กหญิงธนัญชิดา  น้อยก้อม
3. เด็กหญิงนันทืภัส  ลือพงศ์จิตร
4. เด็กหญิงปารัชนิช  พัฒน์กูร
5. เด็กหญิงมัลลิกา  เลิศวิชโย
6. เด็กหญิงอรปรียา  ไทยประเสริฐ
 
1. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
3. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยากร  ชูแสง
2. นางสาวณภรณ์  ฤทธิ์นภาดุล
3. นางสาวมนัสชยา  วิวัฒนพน
4. นางสาวสุพิชชา  ไกร์วีร์
5. นางสาวสุภาวิณี  สุขสมชล
6. นางสาวเกวลิน  คำพระทิ
 
1. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
3. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
24 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ทรัพย์ประพฤทธิ์
2. เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมจรัส
3. เด็กชายภีรภัทร  สารสิริรัตน์
 
1. นายพลภัทร  ทรงศิริ
2. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.25 ทอง 10 1. เด็กชายณพวิทย์  สาธิตานนท์
2. เด็กชายธนดร  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ภู่
 
1. นางสาวสุพพรรณดา  แสนบุญ
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
26 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษมะ  วิกยานนท์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สายวุฒินนท์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เหลืองชัยชาญ
 
1. นายพลภัทร  ทรงศิริ
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณฐพฤทธ์  รุ่งสมัย
2. เด็กหญิงธัชนันท์  วงษ์อนุสาสน์
3. เด็กหญิงลิลลี่  ตระการรัตนชัย
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตราภัทร  สร้างนา
2. เด็กหญิงปริภาดา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลัดดาณัฏฐ์  ไตรวิทยคุณ
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  รัตนเกษตร
2. นางสาวธัญกมล  แก้วรอด
3. นางสาวปณิตา  สิริวิศิฏฐกุล
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา