สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปิติมานะอารี
 
1. นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วันศร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววริศรา  ชวเมธี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   แจ่มศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสิรวิชญ์  สุขวัฒนาวิทย์
2. นางสาวสิิรัญญา  สุชาตะวัฒน์
 
1. นายภานุวัฒน์   สงแสง
2. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรดา  วงศ์วิจาร์ณ
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวิชยุตม์  สิมะโรจน์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกันติชา  รอดงาม
3. เด็กหญิงวราทิตย์  รัตนแสงสกุลไทย
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวสุภัคจิรา  เกณฑ์ขุนทด
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธัญวรัตน์  สิริกิจวณิช
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 7 1. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นายปฏิภาณ  พรหมชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 9 1. นางสาวภคมนต์  บรรเลงจิต
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศลิษา  เรืองวงศ์โรจน์
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นางสาวณิชาดา   ตระกูลอัครธาดา
2. นางสาวพิมมาดา   ครองภิญโญ
 
1. MissElodie  Gardes
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายฐานวัฒน์  กาญจนภู
2. นางสาววิมลภักดิ์  จันทร์ชุมรักษ์
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
2. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  ปู่สระ
2. เด็กชายสุริยะ  อัสวทองกุล
3. เด็กชายหัสเฐียร  โชดกวณิชย์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติกานต์  บุตรประดิษฐ์
2. นายธนัช  ธรนิศตระกูล
3. นายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่กี้
2. เด็กชายณภัทร  ชาติวันชัย
3. เด็กชายรัชชานนท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายชัชนันท์  บุญสันติสุข
2. นางสาวญาณิศา  หัสนันท์
3. นายปิยะทัตต์  สุนทร-วิจารณ์
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นางนฤมล  แดงสอน