สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวศวิตา  วศินปัทมชาติ
 
1. นายภานุพงศ์  ใจเยือกเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวบุณยานุช  อินทพงษ์
 
1. นางสาวละลิตา  วรจารุ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวภณ  เย็นสบาย
2. นางสาวสุธากมล   ฐิตยานันท์
 
1. นายสิทธิเจตน์   กิตติพงศ์โภคิน
2. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.7 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทราพร  ธนาศุภวัฒน์
2. นางสาววริศรา  ชวเมธี
3. นางสาวเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์   สะเดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตาภา  ไทยยานันทน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์รัตนโรจน์
3. เด็กชายพงศธร  กองตองกาย
 
1. นางนฤมล  หลายสุทธิสาร
2. นางสาวเหมสุดา  คุมโสระ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยากร  เกษแก้ว
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วหร่าย
2. นายศตภิษัช  ตั้งปฎิการ
3. นายสิรวิชญ์   กันศิริ
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 4 1. นายธนภัทร  สุรินทร์รัฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพิชชา  โอนฉะเอก
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายถิรวัฒน์  บุญทะจิตต์
2. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
2. นายสรร  พรมชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวพิชชาภา  วรรธนะชัยแสง
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรณ  เปาริบุตร
2. เด็กชายเจตภาณุ  เทพฉิม
 
1. นางสาวอัจฉรา  สารผล
2. Mr.James  Patrick Donnellan
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายวีระพงษ์  ครรชนะอรรถ
2. นายสหรัถ  เพ็ชร์หลำ
 
1. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี
2. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณพวุฒิ  ศิริสวัสดิ์
2. นายวิศวัสต์  ปวุตตานนท์
3. นายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี