สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนากุล
2. นางสาวณัฐนิชา  พูลมา
 
1. นายจักรภพ  เมืองสุวรรณ์
2. นายอนุรัตน์  บุณพินิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสิทธิพจน์   เตชะไทยเจริญ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีโรจน์นพคุณ
2. เด็กชายภูริต    ไวยวุฒิ
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
2. นางกชกร   ศรีสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายแทนคุณ   วิเศษฤทธิ์
 
1. นางสาวแก้ว   สกุลเสริมไกรศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 18 1. นายพลศรุต   อภินันท์
 
1. นางสาวแก้ว   สกุลเสริมไกรศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   เตชสิทธิ์สืบพงศ์
2. เด็กชายสุรวิช   ส่องเเสง
 
1. นายเจริญ   ปิยะนาวิน
2. นายวีรภาส  บุญทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายหัสเฐียร  โชดกวณิชย์
 
1. นางกชกร   ศรีสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปานชีวา   ภู่ชยพล
2. เด็กชายพุทธิกัญจน์   กิตติวรนนท์
3. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์
2. นางสาวนางสาวทิพย์ภาภรณ์   สะเดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิริยกกรอบชัย
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐนิชา   ผ่องพันธ์
2. นางสาวรังสิมาฐิติ   ไทรชมภู บันดา
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. MissElodie  Gardes
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรภา  จันทร์สันเทียะ
2. นางสาวมนสิชา  รัตนแก้วมณี
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13.3 เข้าร่วม 7 1. นายก้องภพ  ชาวน่าน
2. นายเอกพัฒน์  เสียมทอง
 
1. Mr.James  Patrick Donnellan
2. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรปวีณ์  ลิมปยารยะ
2. นางสาววริศรา  ชวเมธี
3. นางสาวสาธิมา  ภานไพศาล
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นายพลภัทร  ทรงศิริ