สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปิติมานะอารี
 
1. นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวศวิตา  วศินปัทมชาติ
 
1. นายภานุพงศ์  ใจเยือกเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  วันศร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวบุณยานุช  อินทพงษ์
 
1. นางสาวละลิตา  วรจารุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนากุล
2. นางสาวณัฐนิชา  พูลมา
 
1. นายจักรภพ  เมืองสุวรรณ์
2. นายอนุรัตน์  บุณพินิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิชญา  พิพัฒนาพงษ์วงศ์
 
1. นางสาวชนาธินาถ  รัตนะโช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสิทธิพจน์   เตชะไทยเจริญ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แจ่มศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววริศรา  ชวเมธี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   แจ่มศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงจิรัฐธยาน์  ธนาศุภวัฒน์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ฉัตรวัฒนไพบูลย์
 
1. นายวีรภาส  บุญทอง
2. นางกชกร   ศรีสุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 -    
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีโรจน์นพคุณ
2. เด็กชายภูริต    ไวยวุฒิ
 
1. นายสิทธิเจตน์  กิตติพงศ์โภคิน
2. นางกชกร   ศรีสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชวภณ  เย็นสบาย
2. นางสาวสุธากมล   ฐิตยานันท์
 
1. นายสิทธิเจตน์   กิตติพงศ์โภคิน
2. นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายแทนคุณ   วิเศษฤทธิ์
 
1. นางสาวแก้ว   สกุลเสริมไกรศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 18 1. นายพลศรุต   อภินันท์
 
1. นางสาวแก้ว   สกุลเสริมไกรศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   เตชสิทธิ์สืบพงศ์
2. เด็กชายสุรวิช   ส่องเเสง
 
1. นายเจริญ   ปิยะนาวิน
2. นายวีรภาส  บุญทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวุฒิภัทร   เกษมสุขมงคล
 
1. นายเจริญ   ปิยะนาวิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายหัสเฐียร  โชดกวณิชย์
 
1. นางกชกร   ศรีสุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหรินทิพย์   อัศวสัมฤทธิ์
 
1. นายวีรภาส   บุญทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปานชีวา   ภู่ชยพล
2. เด็กชายพุทธิกัญจน์   กิตติวรนนท์
3. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์
2. นางสาวนางสาวทิพย์ภาภรณ์   สะเดา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.7 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทราพร  ธนาศุภวัฒน์
2. นางสาววริศรา  ชวเมธี
3. นางสาวเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวไพลินรัตน์  กุณสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์ภาภรณ์   สะเดา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตาภา  ไทยยานันทน์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์รัตนโรจน์
3. เด็กชายพงศธร  กองตองกาย
 
1. นางนฤมล  หลายสุทธิสาร
2. นางสาวเหมสุดา  คุมโสระ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานต์พิชสา  จันทอาด
2. นายปราบ  ประเสริฐยิ่ง
3. นายสาริศ  ฐิติกุลวานิช
 
1. นายสุชาติ  พละศักดิ์
2. นายธนพล  พูนเพิ่ม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 -    
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 14 1. นายชยากร  พัฒนากุล
2. นายธนวัฒน์  เดชกิต
3. นางสาวสุมารินี  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
2. นายกัณฐพนธ์   กินร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสิรวิชญ์  สุขวัฒนาวิทย์
2. นางสาวสิิรัญญา  สุชาตะวัฒน์
 
1. นายภานุวัฒน์   สงแสง
2. นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรดา  วงศ์วิจาร์ณ
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนางสาวบุญญินท์   ลุจินตานนท์
 
1. นางสาวชนิตา   ทองวิไล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยากร  เกษแก้ว
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวใจรักษ์  คำนูณวัฒน์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธนันท์   วิริยกรอบชัย
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 -    
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิริยกกรอบชัย
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวิชยุตม์  สิมะโรจน์
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา   มีแจ้ง
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ทองวิชิต
 
1. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
2. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิดา  พรงาม
 
1. นางสาวชนิตา   ทองวิไล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชพล  ชูพากเพียร
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกันติชา  รอดงาม
3. เด็กหญิงวราทิตย์  รัตนแสงสกุลไทย
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นางสาวพรรณธร  โภคสุวรรณ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วหร่าย
2. นายศตภิษัช  ตั้งปฎิการ
3. นายสิรวิชญ์   กันศิริ
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
2. นางสาวพรรณธร   โภคสุวรรณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกร  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ธิติประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 4 1. นายธนภัทร  สุรินทร์รัฐ
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายกรกช  กมลพัธฤกษ์
2. นายกฤษกร  กมลพันธฤกษ์
3. นายกิตติธัช   ว่องธวัชชัย
4. นายธีธัช  เอี่ยมวุฒิวัฒนา
5. นายสิรดนัย  เจนสุวรรณ
6. นายอนุรักษ์  เขียวมีส่วน
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
2. นางอารยา  จอดนอก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวสุภัคจิรา  เกณฑ์ขุนทด
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 1. นางสาวดลพร  ศัลยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  ทวีปัญญาภรณ์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรพล   พลเยี่ยม
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธัญวรัตน์  สิริกิจวณิช
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 11 1. นางสาวสุพิชชา  โอนฉะเอก
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  เมืองที
2. เด็กหญิงจีราภา  ขันเพ็ชร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแสงจันทร์
4. เด็กชายณภัทร  ชูวัง
5. เด็กชายทัณฑธร  เรือนงาม
6. เด็กหญิงทิพย์ทวี  วังลึก
7. เด็กชายธิติ  งามคำพร้อม
8. เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร
9. เด็กชายพัชรพล  กู้สมทรัพย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันตะ
11. เด็กชายรชต  มั่นจิตแจ่ม
12. เด็กหญิงวธูศิริ  ไม้สุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
2. นางอารยา  จอดนอก
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 7 1. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นายปฏิภาณ  พรหมชัย
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิติรัฐ  เสนาลี้ยง
 
1. นายปฏิภาณ  พรหมชัย
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงรมิดา  กลิ่นทองหลาง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 9 1. นางสาวภคมนต์  บรรเลงจิต
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หล้าหิบ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวศลิษา  เรืองวงศ์โรจน์
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวพลอยมาดา  เหล่าสมาธิกุล
2. นางสาวอาภิสรา  วุฒิสาธิต
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
2. MissNan nan  Jiang
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นางสาวณิชาดา   ตระกูลอัครธาดา
2. นางสาวพิมมาดา   ครองภิญโญ
 
1. MissElodie  Gardes
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรินทร์  ธนาศุภกร
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณนาวี   แย้มรักษา
2. นางสาวทานตะวัน   เสาวคนธ์
3. นางสาวพรทิพา   ทวีสุข
4. เด็กชายภูชิต   วิชชุเดชา
5. นางสาวมัสลิณ   ทับสุข
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณิศา  เฉิน
2. นางสาวเสาวภาคย์  ขุนเณร
 
1. นางสาวพัชรี  มานิตวิรุฬห์
2. Miss๋nan nan  Jiang
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 -    
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐนิชา   ผ่องพันธ์
2. นางสาวรังสิมาฐิติ   ไทรชมภู บันดา
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. MissElodie  Gardes
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายถิรวัฒน์  บุญทะจิตต์
2. เด็กชายสหรัถ  ชวฤาชัย
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
2. นายสรร  พรมชัย
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวพิชชาภา  วรรธนะชัยแสง
 
1. นางสาวศ้นสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายปรณ  เปาริบุตร
2. เด็กชายเจตภาณุ  เทพฉิม
 
1. นางสาวอัจฉรา  สารผล
2. Mr.James  Patrick Donnellan
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายวีระพงษ์  ครรชนะอรรถ
2. นายสหรัถ  เพ็ชร์หลำ
 
1. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี
2. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายฐานวัฒน์  กาญจนภู
2. นางสาววิมลภักดิ์  จันทร์ชุมรักษ์
 
1. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
2. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจิรภา  จันทร์สันเทียะ
2. นางสาวมนสิชา  รัตนแก้วมณี
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13.3 เข้าร่วม 7 1. นายก้องภพ  ชาวน่าน
2. นายเอกพัฒน์  เสียมทอง
 
1. Mr.James  Patrick Donnellan
2. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมิภัทร์  เจริญภักดี
2. นายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  ปู่สระ
2. เด็กชายสุริยะ  อัสวทองกุล
3. เด็กชายหัสเฐียร  โชดกวณิชย์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายสถิตย์  กังวานณรงค์กุล
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติกานต์  บุตรประดิษฐ์
2. นายธนัช  ธรนิศตระกูล
3. นายเกริกเกียรติ  นาคเสน
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นางสาวอัจฉรา  สารผล
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่กี้
2. เด็กชายณภัทร  ชาติวันชัย
3. เด็กชายรัชชานนท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นายปิยพัชร  แจ่มจรัสรัตนา
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณพวุฒิ  ศิริสวัสดิ์
2. นายวิศวัสต์  ปวุตตานนท์
3. นายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นางสาวศิริรัตนา  สกุลเสริมไกรศรี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงการะเกด  สายหยุด
2. เด็กหญิงธนัญชิดา  น้อยก้อม
3. เด็กหญิงนันทืภัส  ลือพงศ์จิตร
4. เด็กหญิงปารัชนิช  พัฒน์กูร
5. เด็กหญิงมัลลิกา  เลิศวิชโย
6. เด็กหญิงอรปรียา  ไทยประเสริฐ
 
1. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
3. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยากร  ชูแสง
2. นางสาวณภรณ์  ฤทธิ์นภาดุล
3. นางสาวมนัสชยา  วิวัฒนพน
4. นางสาวสุพิชชา  ไกร์วีร์
5. นางสาวสุภาวิณี  สุขสมชล
6. นางสาวเกวลิน  คำพระทิ
 
1. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
2. นางนฤมล  แดงสอน
3. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
82 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ทรัพย์ประพฤทธิ์
2. เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมจรัส
3. เด็กชายภีรภัทร  สารสิริรัตน์
 
1. นายพลภัทร  ทรงศิริ
2. นายพงษ์พัฒน์  อุปรา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.25 ทอง 10 1. เด็กชายณพวิทย์  สาธิตานนท์
2. เด็กชายธนดร  ขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ภู่
 
1. นางสาวสุพพรรณดา  แสนบุญ
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
84 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษมะ  วิกยานนท์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สายวุฒินนท์
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เหลืองชัยชาญ
 
1. นายพลภัทร  ทรงศิริ
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายชัชนันท์  บุญสันติสุข
2. นางสาวญาณิศา  หัสนันท์
3. นายปิยะทัตต์  สุนทร-วิจารณ์
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นางนฤมล  แดงสอน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณฐพฤทธ์  รุ่งสมัย
2. เด็กหญิงธัชนันท์  วงษ์อนุสาสน์
3. เด็กหญิงลิลลี่  ตระการรัตนชัย
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรปวีณ์  ลิมปยารยะ
2. นางสาววริศรา  ชวเมธี
3. นางสาวสาธิมา  ภานไพศาล
 
1. นายพลวัฒน์  คงอิ่ม
2. นายพลภัทร  ทรงศิริ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตราภัทร  สร้างนา
2. เด็กหญิงปริภาดา  บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลัดดาณัฏฐ์  ไตรวิทยคุณ
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐานิดา  รัตนเกษตร
2. นางสาวธัญกมล  แก้วรอด
3. นางสาวปณิตา  สิริวิศิฏฐกุล
 
1. นางนฤมล  แดงสอน
2. นายพงศ์พัฒน์  อุปรา