สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายนภาดล  คิวหา
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐนันท์  สาตราคม
2. นายนพเกล้า  อิ่มเจือ
3. นายรัฐศักดิ์  พิลาสุข
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วอำไพ
2. เด็กชายปกรณ์  อินนา
3. เด็กชายเจษฎา  กันทวงค์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุดตา
3. เด็กชายปฐมพงษ์   แก้วกอง
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภาดล  คิวหา
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
3. นายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. นายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 20 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
2. เด็กชายนพเกล้า  อิ่มเจือ
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายจิรา  สุขมาลปิติ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  เชื้อสุข
2. เด็กชายคณนันท์  ทุ่งคาใน
3. เด็กชายคณะวัฒน์  ชำนาญดี
4. เด็กชายธีระวีร์   จันทร์แจ่ม
5. เด็กชายนนทกานต์  คุ้นเคย
6. เด็กชายปพัฐสญาณ   ตันนุกูล
7. เด็กชายพัฒนพงษ์   คงชาตรี
8. เด็กชายภัทรพล  รัตนวลีกรสุทธุ์
9. เด็กชายศราวุฒิ   อุปชาคำ
10. เด็กชายสรวิชญ์   เดชชาย
11. เด็กชายอภิวิชญ์   หัสดิพันธ์
12. เด็กชายเจษฎากร   นิธิสีลตานันท์
 
1. นายโกสินทร์  รักสุริยา
2. นายศิลป์ชัย   สมสงวน
3. นาย์วิฑูรย์   ดีปั้น
4. นาง์ณปภัช   ฟักโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกนกพล   แก้วมะณี
2. นายธนกร  อริยะปรัชญากุล
3. นายธนโชค   อุดมพัฒน์
4. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
5. นายพงศกร   พูลศรี
6. นายมงคล   บุญทริกชาติ
7. นายอมฤต   ประดิษฐ์งาม
8. นายเพิ่ม   คำรพวงษ์
 
1. นายศิลป์ชัย   สมสงวน
2. นายโกสินทร์  รักสุริยา
3. นายวิฑูรย์   ดีปั้น
4. นางปภัช   ฟักโพธิ์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
 
1. นายธวัชชัย  มากุล
2. นายวิสานต์  นะอ่อน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายจงรัก  เทียนปรุ
2. นายสุรชัย  โสภูงา
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กชายพิทยุตม์  บุญมาตุ่ม
2. เด็กชายสิทธิกร  กลิ่นคล้าย
3. เด็กชายอัครพล  พรมขาม
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายนิคม  จิตต์คง