สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมศิริ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายกันตพงศ์  สมบูรณ์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายคณนันท์  ทุ่งคาใน
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลขะวิจิตรวาจา
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.35 เงิน 5 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. นายวรศักดิ์  บัวทอง
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  มโนมัธยา
3. นายวิโรจน์  ดีมาก
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  สินเกิดสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศุภสมบัติโอฬาร
3. เด็กชายศิริศาสตร์  ศรีงาม
4. เด็กชายเสฏฐนันท์  ภัคธริพัทธ์
5. เด็กชายโกสินทร์  ก้านอินทร์
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 20 1. เด็กชายจิรา  สุขุมาลปิติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 31 1. นายกำจร  ดอนแก้วพู่
2. นายสิทธิรักษ์  เกตุมี
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายกาญจนพล  นามเทือง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 12 1. นายวศวรรษ  รัตนสัมพันธ์
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจิรา  สุขุมาลปิติ
2. เด็กชายเพิ่มพูน  ใจบุญ
 
1. นายเจตเจริิญ  มาสีสุก
2. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรงกรด
2. เด็กชายอรรถชัย  มูลรัตน์
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 1. เด็กชายอนุชิต  สุ่มมาตร
2. เด็กชายเจตพัฒน์  โชติชัยพล
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายวิชเยนทร์  บุญเรือน
3. นายวิโรจน์   ดีมาก
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจะ