สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
2. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 5 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วอำไพ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทานันท์
 
1. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
2. นายคเณศ  สมตระกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายภูวณัฐ  เด็กหลี
2. นายวิชเยนทร์  บุญเรือน
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 8 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายติณห์  หาญศิริษาธิต
3. นายปวีร์  วรรณมาศ
4. นายวิโรจน์  ดีมาก
5. นายสิทธิรักษ์  เกตุธี
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
2. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 11 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  พิลาสุข
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมสิริ
 
1. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณล  สนิทนวน
2. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เลขะวิจิตวาจา
4. เด็กชายศักรินทร์  หอมเนียม
5. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
2. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นาย อธิโรจน์   กีรติธนาพิรักษ์
2. นายณัฐชนน  ดอกรัก
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 4 1. นายกุญช์ชาญ  วงศ์ประทุม
2. นายสรชา  แสงจิตใส
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวอภิชญา  ประดับนาค
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กชาย ชวิศ  แก้วปักปิ่น
2. เด็กชายภรัณยู  ชาญนรา
 
1. นายกิตติโชค   บัวบุตร
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  วิริยะ
2. นายธีรดนย์  เชื้อสะอาด
3. นายภูวณัฐ  เด็กหลี
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจะ