สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งสถิตย์
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาญณรงค์  เข็มเพชร
2. เด็กชายนพพล  จันทร์เหมือนเผือก
3. เด็กชายปกรณ์  อินนา
 
1. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
2. นายนายคเณศ  สมตระกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธราดล  ขำเฟื่อง
2. เด็กชายเจษฎา  กันทวงค์
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
2. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉ่ำฉิ้ม
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 23 1. นายธีรภัทร  สงวนพวก
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปรวัตร  สิทธิ์กานต์เกียรติ
 
1. นายธงชัย  จำปาพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 18 1. นายพัชรพฤกษ์  แว่นประทุม
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. นายชยุตพล  ขวัญชื่นใจ
2. นายรัชตไพบูลย์  อ่ำขวัญยืน
3. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
2. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นายสีทอง  บุญนำ
2. นางสาวจิตต์สุดา  ร่มใหญ่
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นายกฤษฎา  วิริยะ
2. นายภคพล  วิสุทธิเทวินทร์
 
1. นายวิสานต์  นะอ่อน
2. นายสีทอง  บุญนำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 17 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายสญชัย  จันทร์กระแจะ
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
2. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 12 1. นายนิธิ  ศิริธร
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนครินทร์  หงษ์อ่อน
2. เด็กชายสรวิศ  เจริญวงศากุล
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร