สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมศิริ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายกันตพงศ์  สมบูรณ์
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายคณนันท์  ทุ่งคาใน
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายนภาดล  คิวหา
 
1. นางสาวสุริยาพร  เลี่ยนเครือ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลขะวิจิตรวาจา
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
2. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางนันธนา  อินทรุกขา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งสถิตย์
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 5 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาญณรงค์  เข็มเพชร
2. เด็กชายนพพล  จันทร์เหมือนเผือก
3. เด็กชายปกรณ์  อินนา
 
1. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
2. นายนายคเณศ  สมตระกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรราม  อ้นสุวรรณ
2. นายศุภวิชญ์  ทองแสง
3. นายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
2. นายสติวณิชย์  เชยชัยภูมิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธราดล  ขำเฟื่อง
2. เด็กชายเจษฎา  กันทวงค์
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
2. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉ่ำฉิ้ม
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วอำไพ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทานันท์
 
1. นายสติวณิตย์  เชยชัยภูมิ
2. นายคเณศ  สมตระกูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 23 1. นายธีรภัทร  สงวนพวก
 
1. นายคเณศ  สมตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปรวัตร  สิทธิ์กานต์เกียรติ
 
1. นายธงชัย  จำปาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 18 1. นายพัชรพฤกษ์  แว่นประทุม
 
1. นายสมภพ  วัชฤทธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. นายชยุตพล  ขวัญชื่นใจ
2. นายรัชตไพบูลย์  อ่ำขวัญยืน
3. เด็กชายเจษฎากร  นิธิสีลตานันท์
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.35 เงิน 5 1. นายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. นายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. นายวรศักดิ์  บัวทอง
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐนันท์  สาตราคม
2. นายนพเกล้า  อิ่มเจือ
3. นายรัฐศักดิ์  พิลาสุข
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  แก้วอำไพ
2. เด็กชายปกรณ์  อินนา
3. เด็กชายเจษฎา  กันทวงค์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายรัชชานนท์  มโนมัธยา
3. นายวิโรจน์  ดีมาก
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาววรินทร  เทพนุรักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุดตา
3. เด็กชายปฐมพงษ์   แก้วกอง
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภาดล  คิวหา
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
3. นายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. นายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายภูวณัฐ  เด็กหลี
2. นายวิชเยนทร์  บุญเรือน
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  สินเกิดสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศุภสมบัติโอฬาร
3. เด็กชายศิริศาสตร์  ศรีงาม
4. เด็กชายเสฏฐนันท์  ภัคธริพัทธ์
5. เด็กชายโกสินทร์  ก้านอินทร์
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 8 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายติณห์  หาญศิริษาธิต
3. นายปวีร์  วรรณมาศ
4. นายวิโรจน์  ดีมาก
5. นายสิทธิรักษ์  เกตุธี
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
2. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 20 1. เด็กชายจิรา  สุขุมาลปิติ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กำยาน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 20 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
 
1. นางสาวอรชร  เสรีกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาตราคม
2. เด็กชายนพเกล้า  อิ่มเจือ
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 31 1. นายกำจร  ดอนแก้วพู่
2. นายสิทธิรักษ์  เกตุมี
 
1. นายบัณฑูรย์  ฝักแคเล็ก
2. นายณพรรษกรณ์  ชัยพรม
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
2. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นายสีทอง  บุญนำ
2. นางสาวจิตต์สุดา  ร่มใหญ่
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นายกฤษฎา  วิริยะ
2. นายภคพล  วิสุทธิเทวินทร์
 
1. นายวิสานต์  นะอ่อน
2. นายสีทอง  บุญนำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกชนน  วรรณรัตน์
2. นายทิวากร  มะทอง
3. นายธนพงศ์  แสนสิงห์
4. นายสุรเดช  สีสินลา
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
2. นายศิลป์ชัย  สมสงวน
3. นายวิสานต์  นะอ่อน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรา   สุขุมาลปิต
 
1. นายโกสินทร์  รักสุริยา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายจิรา  สุขมาลปิติ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายกาญจนพล  นามเทือง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  เชื้อสุข
2. เด็กชายคณนันท์  ทุ่งคาใน
3. เด็กชายคณะวัฒน์  ชำนาญดี
4. เด็กชายธีระวีร์   จันทร์แจ่ม
5. เด็กชายนนทกานต์  คุ้นเคย
6. เด็กชายปพัฐสญาณ   ตันนุกูล
7. เด็กชายพัฒนพงษ์   คงชาตรี
8. เด็กชายภัทรพล  รัตนวลีกรสุทธุ์
9. เด็กชายศราวุฒิ   อุปชาคำ
10. เด็กชายสรวิชญ์   เดชชาย
11. เด็กชายอภิวิชญ์   หัสดิพันธ์
12. เด็กชายเจษฎากร   นิธิสีลตานันท์
 
1. นายโกสินทร์  รักสุริยา
2. นายศิลป์ชัย   สมสงวน
3. นาย์วิฑูรย์   ดีปั้น
4. นาง์ณปภัช   ฟักโพธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกนกพล   แก้วมะณี
2. นายธนกร  อริยะปรัชญากุล
3. นายธนโชค   อุดมพัฒน์
4. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
5. นายพงศกร   พูลศรี
6. นายมงคล   บุญทริกชาติ
7. นายอมฤต   ประดิษฐ์งาม
8. นายเพิ่ม   คำรพวงษ์
 
1. นายศิลป์ชัย   สมสงวน
2. นายโกสินทร์  รักสุริยา
3. นายวิฑูรย์   ดีปั้น
4. นางปภัช   ฟักโพธิ์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
 
1. นายธวัชชัย  มากุล
2. นายวิสานต์  นะอ่อน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 11 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  พิลาสุข
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 12 1. นายวศวรรษ  รัตนสัมพันธ์
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วัฒนาศรมสิริ
 
1. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายปภาวิชญ์  โภคามาตย์
 
1. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณล  สนิทนวน
2. เด็กชายนนทวรรษ  ทารส
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เลขะวิจิตวาจา
4. เด็กชายศักรินทร์  หอมเนียม
5. เด็กชายอุภัยภัทร  ไชยชาติ
 
1. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
2. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจงรัก  เทียนปรุ
2. นายติณห์  หาญศืริสาธิต
3. นายนภาดล  คิวหา
4. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
5. นายวศวรรษ  รัตนสัมพันธ์
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 51.67 เข้าร่วม 17 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายสญชัย  จันทร์กระแจะ
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
2. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นาย อธิโรจน์   กีรติธนาพิรักษ์
2. นายณัฐชนน  ดอกรัก
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 12 1. นายนิธิ  ศิริธร
 
1. นางสาวนริศรา  ปิยะรัตน์วนกุล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 4 1. นายกุญช์ชาญ  วงศ์ประทุม
2. นายสรชา  แสงจิตใส
 
1. นายเจตเจริญ  มาสีสุก
2. นางสาวอภิชญา  ประดับนาค
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายจิรา  สุขุมาลปิติ
2. เด็กชายเพิ่มพูน  ใจบุญ
 
1. นายเจตเจริิญ  มาสีสุก
2. นางสาวมาลินี  หวังสะแลร์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
 
1. นางอภิชยา  ประดับนาค
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กชาย ชวิศ  แก้วปักปิ่น
2. เด็กชายภรัณยู  ชาญนรา
 
1. นายกิตติโชค   บัวบุตร
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรงกรด
2. เด็กชายอรรถชัย  มูลรัตน์
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายกันตพล  รูจีพันธ์
2. นายปฏิญญา  ถนอมบุญ
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 1. เด็กชายอนุชิต  สุ่มมาตร
2. เด็กชายเจตพัฒน์  โชติชัยพล
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนครินทร์  หงษ์อ่อน
2. เด็กชายสรวิศ  เจริญวงศากุล
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายกิตติโชค  บัวบุตร
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 6 1. นายรวีวัชร  สมบุญญฤทธิ์
2. นายวิชเยนทร์  บุญเรือน
3. นายวิโรจน์   ดีมาก
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจะ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 28 1. นายจงรัก  เทียนปรุ
2. นายสุรชัย  โสภูงา
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  วิริยะ
2. นายธีรดนย์  เชื้อสะอาด
3. นายภูวณัฐ  เด็กหลี
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายนครินทร์  ทุมกิจะ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กชายพิทยุตม์  บุญมาตุ่ม
2. เด็กชายสิทธิกร  กลิ่นคล้าย
3. เด็กชายอัครพล  พรมขาม
 
1. นายนครินทร์  ทุมกิจจะ
2. นายนิคม  จิตต์คง