สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไชย์
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  พิทยาอนุสรณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนกร  ขันธเดช
2. นายนพเก้า  บู่อ้น
3. นางสาวพัฒโนทัย  ถุงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
2. นางสาวกรกนก  สัจจกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายซัน  ปุณเปลิน
2. นายสุรพิชญา  มุ่งเกิด
3. นายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นายอภิชัย  แก้วกระจ่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.31 ทอง 9 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทิพมาลา
 
1. พระมหาชัยมงคล  สุมงฺคโล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.64 ทอง 12 1. นายวทัญญู  สอดศรี
 
1. พระมหาชัยมงคล  สุมงฺคโล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 14 1. นายมิ่งแมน  จับกลาง
2. นางสาวอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตวิสุทธ์  เดชาพิทักษ์
2. เด็กหญิงทิตยา  เพชรศรี
3. เด็กหญิงบุณยนุช  สมัครวงค์
4. เด็กหญิงปภาวดี  ปรีชา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เกตุอินทร์
6. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
7. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างกลาง
8. เด็กหญิงภัคจิรา  รักไทย
9. เด็กหญิงอารยา  พิทยาอนุสาสน์
10. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
2. พระชัยมงคล  สุมงฺคโล
3. นางสาวรัตนา  แก้วรักษา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ช้างแรงการ
2. นางสาวจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
3. นางสาวชฎาพร  ไพราพ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สดพลกรัง
5. เด็กหญิงอรสรัญ  ไชยประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอรอุษา  เขียวอุดสา
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเฮง
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปิ่นรุจิรัตน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาวัฒน์   วิภาคศิลปิน
 
1. MissMinjae  Yang
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นางสาวปาลิตา  ฉั่วตระกูล
3. นายรวิพล   แสงทรัพย์
4. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
5. นายอาธิบ  แสงสุข
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นางสาวอัยย์ญาดา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายปัณณทัต  สร้อยทอง
2. นายปัณณธร  สร้อยทอง
 
1. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ
2. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำเริญควร
2. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
3. เด็กหญิงนฤมล   พุ่มไม้
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีประภา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม