สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 1. นางสาวชนิดา  อิทธิจันทร์
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทมณี  ไพวิเศษ
2. เด็กหญิงรชยา  ธรรมษา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
2. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิญาภรณ์  นาถึก
2. เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนหินกอง
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
2. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวปิยวรรณ  หลวงพิทักษ์
2. นายศรัณย์  นินศิรา
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
2. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชรวิชช์  อนุมอญ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  ระดาดาษ
2. เด็กชายน้ำแข็ง  พรมสาร
3. เด็กชายอาทิตย์พิชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
2. นายคณิตินกานต์  อาสนา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวดารุณี  ฝั้นสาย
2. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
3. นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นายอภิชัย  แก้วกระจ่าง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกช  เสมวงศ์
2. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์พรมมา
3. เด็กชายจรณบูรณ์  เสือเทศ
4. เด็กหญิงจันทมณี  ไพวิเศษ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองธนาพิทักษ์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ศรีเพ็ง
7. เด็กชายประณต  บุตรพรม
8. เด็กหญิงพรรณพษา  หอมสมบัติ
9. เด็กหญิงภาขวัญ  จันทร์แก้ว
10. เด็กชายภาคิน  เหล่าเนตรกิจ
11. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
12. เด็กชายวันชนะ  แสงเรือน
13. เด็กชายสุรทิน  ทะเทิงลาภ
14. เด็กชายสุรเดช  ตอนมะยา
15. เด็กหญิงเอมิกา  สุนทรา
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  อำพันธ์ทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.67 เงิน 14 1. นายณัฐวิชช์  ทองสืบ
2. นางสาวปิยะดา  หาทอง
3. นายเจษรินทร์  ใจดี
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  หอมเย็นใจ
3. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นายจักรภูมิ  บุษยบัณฑูร
2. นายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ
2. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กชายยศธร  โพธิประพันธ์
2. เด็กชายลภัส  คนซื่อ
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ