สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายณัฐพงศ์   ศรีษะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวอมรธิดา  แสงจง
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างเคน
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรอุษา  เขียวอุดสา
2. เด็กหญิงอารยา  กมลเลิศ
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
2. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐินัตดา  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงณภัทร   เมธีพินิจ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
2. นายคณิตินกานต์  อาสนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิตติภูมิ  ชุติรังสรรค์
2. เด็กชายธีรภัทร  เนวชื่น
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 15 1. นายวรากร  ตามรสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 13 1. นายธณัฐภูมิ  พรหมสมบัติ
2. นายธนบดินทร์  ดวงทิม
3. นางสาวนัทธพร  ธนกิจพัฒน์
4. นางสาวนีรนารา  พัชราพงศ์
5. นายวทัญญู  สอดศรี
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
2. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร   เมธีพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
2. Mr.ํXiaokun  Yuan
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 16 1. นายธีรวัฒน์  เสรีกัญญาพัฒน์
2. นางสาววณิชยา  โสพรรณา
 
1. นางสาวัปัทมา   ฮูเซน
2. Mr.ํXiaokun  Yuan
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภัทรพงษ์  แก้ววิชิต
2. นายสุรณัฎฐ์  ทองสีเข้ม
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  นาวิเศษ
2. นางสาวพัชรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวพัฒโนทัย  ถุงสุวรรณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วนอก
5. นายเพชรรัตน์  ประพฤติดี
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 22 1. เด็กชายสีหราช  สาภักดี
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  มาลา
3. เด็กชายอาชวิต  แต่งแดน
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  กันแม้น
2. นางสาวชลธิชา  สิริวัฒนวิบูล
3. นางสาวณิชาวีร์  เกิดนาน
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง