สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงสาริศา  โหมดว่องไว
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  เนวชื่น
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพพร  พุทธเจริญ
2. เด็กชายนันทกร  หาญชัย
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
2. นางสาวสุภัชชา  ประสบสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายต่อเพชร    บุญเพชร
2. นางสาวธิติพร  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
2. นางสาวสุภัชชา  ประสบสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
 
1. นางสาวกมลชนก  ปริปุณณะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายศักดิ์ดา  วงศ์ราชา
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนเลิศ
2. เด็กชายธนโชติ  แก้วแสง
 
1. นายกมล  นาคสุทธิ
2. นางสาวกมลชนก  ปริปุณณะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายเดชาวัต  สระรัมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงลักขณา  อุ่นทะมณี
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  หอมหวล
2. เด็กชายภูมิพัฒณ์  มัชชิมะบุระ
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนาวรรธ  มูลคำ
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  แสนดี
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกชกร  จรแก้ว
2. นางสาวกมลลักษณ์  คำวัง
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขเลิศล้ำ
 
1. นายมนัส  รองวัง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงณภัทร  เมธีพินิจ
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 25 1. นางสาวนีรนารา  พัชราพงศ์
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายสุรบดินทร์  ภักดี
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สะหะอำพรรณ์
 
1. นายมนัส  รองวัง
2. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 1. นายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นายมนัส  รองวัง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยมงคล  นาสาร
2. เด็กหญิงสาธิศา  โหมดว่องไว
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชลธิชา  สิริวัฒนวิบูล
2. นางสาวปิยะดา  หาทอง
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ