สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไชย์
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายณัฐพงศ์   ศรีษะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พจนประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารยา  พิทยาอนุสรณ์
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวอมรธิดา  แสงจง
 
1. นางสุทัศนา  พรหมเวช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างเคน
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 1. นางสาวชนิดา  อิทธิจันทร์
 
1. นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงสาริศา  โหมดว่องไว
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทมณี  ไพวิเศษ
2. เด็กหญิงรชยา  ธรรมษา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
2. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธนกร  ขันธเดช
2. นายนพเก้า  บู่อ้น
3. นางสาวพัฒโนทัย  ถุงสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  สัจจกุล
2. นางสาวกรกนก  สัจจกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิญาภรณ์  นาถึก
2. เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนหินกอง
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
2. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวปิยวรรณ  หลวงพิทักษ์
2. นายศรัณย์  นินศิรา
 
1. นายสุนันท์  รัตนะ
2. นายโอภาส  จอมสายศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรอุษา  เขียวอุดสา
2. เด็กหญิงอารยา  กมลเลิศ
 
1. นางสาวกรกนก  เภสัชชา
2. นางสาวดุษฎี  เทพนนท์กลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  เนวชื่น
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพชรวิชช์  อนุมอญ
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  ระดาดาษ
2. เด็กชายน้ำแข็ง  พรมสาร
3. เด็กชายอาทิตย์พิชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
2. นายคณิตินกานต์  อาสนา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายซัน  ปุณเปลิน
2. นายสุรพิชญา  มุ่งเกิด
3. นายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นายอภิชัย  แก้วกระจ่าง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐินัตดา  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงณภัทร   เมธีพินิจ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
2. นายคณิตินกานต์  อาสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวดารุณี  ฝั้นสาย
2. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
3. นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
2. นายอภิชัย  แก้วกระจ่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพพร  พุทธเจริญ
2. เด็กชายนันทกร  หาญชัย
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
2. นางสาวสุภัชชา  ประสบสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายต่อเพชร    บุญเพชร
2. นางสาวธิติพร  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสุนันทา  สาระวัน
2. นางสาวสุภัชชา  ประสบสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
 
1. นางสาวกมลชนก  ปริปุณณะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นายศักดิ์ดา  วงศ์ราชา
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เลิศเกษม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนเลิศ
2. เด็กชายธนโชติ  แก้วแสง
 
1. นายกมล  นาคสุทธิ
2. นางสาวกมลชนก  ปริปุณณะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 24 1. นายเดชาวัต  สระรัมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  พงศ์สุธีธรรม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงลักขณา  อุ่นทะมณี
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวพัฒณียา  ขัติยกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  หอมหวล
2. เด็กชายภูมิพัฒณ์  มัชชิมะบุระ
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจิตติภูมิ  ชุติรังสรรค์
2. เด็กชายธีรภัทร  เนวชื่น
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
2. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.31 ทอง 9 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทิพมาลา
 
1. พระมหาชัยมงคล  สุมงฺคโล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.64 ทอง 12 1. นายวทัญญู  สอดศรี
 
1. พระมหาชัยมงคล  สุมงฺคโล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 14 1. นายมิ่งแมน  จับกลาง
2. นางสาวอารยา  เร้าเกษตรกรรณ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตวิสุทธ์  เดชาพิทักษ์
2. เด็กหญิงทิตยา  เพชรศรี
3. เด็กหญิงบุณยนุช  สมัครวงค์
4. เด็กหญิงปภาวดี  ปรีชา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เกตุอินทร์
6. เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  เนตรนิล
7. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  กว้างกลาง
8. เด็กหญิงภัคจิรา  รักไทย
9. เด็กหญิงอารยา  พิทยาอนุสาสน์
10. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นายเกียรติพงษ์  นุ่มแนบ
2. พระชัยมงคล  สุมงฺคโล
3. นางสาวรัตนา  แก้วรักษา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนาวรรธ  มูลคำ
2. เด็กชายเฉลิมฉัตร  แสนดี
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกชกร  จรแก้ว
2. นางสาวกมลลักษณ์  คำวัง
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวปัทมา  ตันไพบูลย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิภัทร  พุ่มท้วม
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรทิน  ทะเทิงลาภ
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวันชนะ  แสงเรือน
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกช  เสมวงศ์
2. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์พรมมา
3. เด็กชายจรณบูรณ์  เสือเทศ
4. เด็กหญิงจันทมณี  ไพวิเศษ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองธนาพิทักษ์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ศรีเพ็ง
7. เด็กชายประณต  บุตรพรม
8. เด็กหญิงพรรณพษา  หอมสมบัติ
9. เด็กหญิงภาขวัญ  จันทร์แก้ว
10. เด็กชายภาคิน  เหล่าเนตรกิจ
11. เด็กชายรวิพล  แสงอภัย
12. เด็กชายวันชนะ  แสงเรือน
13. เด็กชายสุรทิน  ทะเทิงลาภ
14. เด็กชายสุรเดช  ตอนมะยา
15. เด็กหญิงเอมิกา  สุนทรา
 
1. นายภาคภูมิ  เพียรภูมิ
2. นางสาววันเพ็ญ  อำพันธ์ทอง
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ช้างแรงการ
2. นางสาวจีรารัตน์  นุ่นนาแซง
3. นางสาวชฎาพร  ไพราพ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สดพลกรัง
5. เด็กหญิงอรสรัญ  ไชยประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอรอุษา  เขียวอุดสา
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเฮง
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปิ่นรุจิรัตน์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขเลิศล้ำ
 
1. นายมนัส  รองวัง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 15 1. นายวรากร  ตามรสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงณภัทร  เมธีพินิจ
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 25 1. นางสาวนีรนารา  พัชราพงศ์
 
1. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายสุรบดินทร์  ภักดี
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 13 1. นายธณัฐภูมิ  พรหมสมบัติ
2. นายธนบดินทร์  ดวงทิม
3. นางสาวนัทธพร  ธนกิจพัฒน์
4. นางสาวนีรนารา  พัชราพงศ์
5. นายวทัญญู  สอดศรี
 
1. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
2. นายชรินทร์  ชุมภูห้วย
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัทร   เมธีพินิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตระกูลสม
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
2. Mr.ํXiaokun  Yuan
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 16 1. นายธีรวัฒน์  เสรีกัญญาพัฒน์
2. นางสาววณิชยา  โสพรรณา
 
1. นางสาวัปัทมา   ฮูเซน
2. Mr.ํXiaokun  Yuan
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภัทรพงษ์  แก้ววิชิต
2. นายสุรณัฎฐ์  ทองสีเข้ม
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญาวัฒน์   วิภาคศิลปิน
 
1. MissMinjae  Yang
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  นาวิเศษ
2. นางสาวพัชรี  วงษ์ปัญญา
3. นางสาวพัฒโนทัย  ถุงสุวรรณ
4. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วนอก
5. นายเพชรรัตน์  ประพฤติดี
 
1. นายวินชีวี  มหาวารีดำรงค์กุล
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นางสาวปาลิตา  ฉั่วตระกูล
3. นายรวิพล   แสงทรัพย์
4. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
5. นายอาธิบ  แสงสุข
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นางสาวอัยย์ญาดา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สะหะอำพรรณ์
 
1. นายมนัส  รองวัง
2. นางสาวพวงอินทร์  คำพวง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 1. นายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นายมนัส  รองวัง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. นายธีรวัฒน์  ไชยปอง
3. นายวรรธน์  จันทร์ศิริ
4. นายสมบูรณ์  วู
5. นายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
6. นายอาชา  ฤทธิ์เอนก
 
1. นายอธินันท์  เพียรดี
2. นางสาวรัตนา  แก้วรักษา
3. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 22 1. เด็กชายสีหราช  สาภักดี
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  มาลา
3. เด็กชายอาชวิต  แต่งแดน
 
1. นางสาวประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.67 เงิน 14 1. นายณัฐวิชช์  ทองสืบ
2. นางสาวปิยะดา  หาทอง
3. นายเจษรินทร์  ใจดี
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพิมล  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  หอมเย็นใจ
3. เด็กหญิงเมริกา  พลังเดช
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  กันแม้น
2. นางสาวชลธิชา  สิริวัฒนวิบูล
3. นางสาวณิชาวีร์  เกิดนาน
 
1. นางประพาฬรัตน์  เจริญศิริรุ่งเรือง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 1. นายจักรภูมิ  บุษยบัณฑูร
2. นายรัฐนันท์  คัมภีรศาสตร์
 
1. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ
2. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยมงคล  นาสาร
2. เด็กหญิงสาธิศา  โหมดว่องไว
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กชายยศธร  โพธิประพันธ์
2. เด็กชายลภัส  คนซื่อ
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชลธิชา  สิริวัฒนวิบูล
2. นางสาวปิยะดา  หาทอง
 
1. นางสาววิภาวี  กุศลวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  คำประเสริฐ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 1. นายปัณณทัต  สร้อยทอง
2. นายปัณณธร  สร้อยทอง
 
1. นายณัฐภัทร  วิเศษศิริ
2. นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำเริญควร
2. เด็กหญิงธนพร  อาจจะบก
3. เด็กหญิงนฤมล   พุ่มไม้
 
1. นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ์
 
70 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีประภา  พันธุ์จันทร์
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
72 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม