สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปชาบดี  บุญยะเพ็ญ
 
1. นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสำราญ
 
1. นางวรรณภา  ทรงเสรีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธันญรินทร์  อินธิเดช
 
1. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุมารี  แก้วน้ำทิพย์
2. เด็กหญิงบงกช  เกียรติโคกกรวด
3. เด็กหญิงพรรษกร   ตรีพิชพันธ์ุ
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวัตกร  เติมธีรพจน์
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิศรุต  นรดี
2. เด็กชายอนันต์ชัย  สมานเขตกิจ
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัญญา  ไชยโย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.59 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  มีหินกอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มีสังข์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  -
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.98 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. นางสาวนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชะนะวงศ์
4. นางสาวภัธรา  หกสุวรรณ
5. นางสาววันวิสาข์  คุ้มทิม
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีลาชัยภัทร
3. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
4. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 1. นางสาวรัตนากร  คำวัน
2. นายสิรวิชญ์  อัครศรีประไพ
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางสาวกรกฎ  จิตรานุเคราะห์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรนันท์  บัวซา
2. นางสาวชนิกา  โกกลางดอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทราย
4. นายนิคม  เทพสุนทร
5. นางสาวประกายทิพย์  ทองมนต์
6. เด็กหญิงปิ่นหยก  พิเนตรกุล
7. นางสาวพฤกษา  เขียวพฤกษ์
8. นายวิศวะ  เอนกลาภถาวร
9. นางสาวศศิกาญจน์   เทศมาสา
10. นางสาวอารียา  สาดา
 
1. นายณัฏฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
2. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
3. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. นางสาวตรีทิพยนิภา  จันทร์โสม
3. นางสาวธมนต์พรรณ  แสงชัยลาภวัฒนา
4. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีสาม
5. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
6. นางสาวศลิษา  ศรีสุวรรณ์
7. นางสาวศุภิสรา  โกติรัมย์
8. นางสาวสุรัสวดี  มาลาล้ำ
9. นางสาวอรณิชา  คำโทน
10. นางสาวอาทิตยา  ธัญญาวัฒนา
 
1. นางสาวผกามาศ   คำพร
2. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
3. นายนราพงษ์  มาสิก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  ณัฐมงคล
2. เด็กหญิงธันยพร  สุนิตย์นันทการ
 
1. นางปภาพินท์  นาภูมิ
2. นางสาวผกามาศ  คำพร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภันทิสา  มีมุ่งบุญ
2. นางสาววชิราภรณ์  นุ้ยอยู่
 
1. นางสาวพัชรากร  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถูกจิตต์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรกิตติ์  ถึงสุข
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพนิฎา  ประวัง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  อัชชมานะ
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวเมริณี  ศรีวารี
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวรุ้งนภา  จอมทะรักษ์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นายฐิติพงศ์  ศรีทะวัน
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจารุพัฒน์  จิรแสงทอง
2. นางสาวจิราภัทร  เฉิน
3. นางสาวทิพย์กัญญา  ดะใน
4. นางสาวธิดาวรรณ  บุญเกษม
5. นางสาวนาขวัญ  วรรณทวี
6. นางสาวนารากร  ขัมภรัตน์
7. นายปฏิภาณ  ล้อจิตติกุล
8. นางสาวปรชา  พงศแพทย์พินิจ
9. นายพงษ์สิทธิ์  วิฑูรปัญญ์
10. นางสาววรรษชล  ตุ้มสุวรรณ
11. นางสาวสุชาดา  เพ็ชรกระ
 
1. นางวัชราภา  ทองมี
2. นายธวัชชัย  นิลประดับ
3. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
6. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
7. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
8. เด็กหญิงวรากรณ์  ชอกลม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กชายธนกร  เติมเต็มศรี
5. เด็กชายนภัสกร  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
8. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
12. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย
5. นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาณฑ์  โปร่งทอง
2. นางสาวจินต์จุฑา  สอนเวียง
3. นางสาวณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
5. นายนายภานุเดช  สอนเต็ม
6. นางสาวสุดารัตน์  คอยกลาง
7. นางสาวอติกานต์  สุภเดช
8. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
9. นางสาวอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
 
1. นางพรรณทิพย์  มิ่งวานิช
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 1. นางสาววชิราภรณ์  รุ่งศิริพรผล
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เจริญวรชัย
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหล่าสนธิ์
2. เด็กหญิงณัฐยมล  สุวรรณเสรีรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  แสงพวง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวรรณะ
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อรุณกิจชัย
 
1. นายพงศธร  แก้วอมร
2. นางสาวชลธิชา  บุญปก
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.1 ทอง 8 1. นางสาวธนพร  พฤกษาเกษมสุข
2. นายบวรนันท์  ประเสริฐสินธิ์
3. นางสาวมณฑิตา  หวังดี
4. นายวณิชช์  ตรีพิชพันธุ์
5. นายอภิพงศ์  พะตัน
 
1. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
2. นางนุชจิรา  แจ่มกระจ่าง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หุตะประพิน
2. นายภูตะวัน  กันสุธา
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
2. นางสาวอรัญญา  อรุณวิง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  สิริสันต์วชิระ
2. นางสาวธีรนันท์  เมฆมล
3. นางสาวสิริภัส  วุฒิคณาวุธ
4. นางสาวเนตรนภา  เทพมุสิก
5. นายโอราฬ  สงครามพล
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
2. นางสาวอรัญญา  อรุณวิง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  เจริญผาสุก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  คงดี
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชญ์พล  อุทัยวิรุฬห์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมณี
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายพัทธดนธ์  ศรีธนานันท์
2. นายวุฒิชัย  ปิยรุ่ง.โรจน์
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นายจิรวัฒน์  เหตุเกษ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจริยา  สารพันธ์
2. นางสาวทิพากร  สุขอากาศ
3. นางสาววนิดา  สารมัย
4. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
5. นางสาวศุภิสรา  ศรีเพียงจันทร์
6. นางสาวอารีวัลย์  จันทร์สุวรรณ์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
3. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
49 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เฟื่องพลูนุช
2. เด็กชายธนณัฎฐ์  วันทองทิพย์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  แพรพวก
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
50 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญจนพร  ศรีสวัสดิ์
2. นายชินภัทร  ประดิษฐากร
3. นางสาวศศิมา  ศรีทองดี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กัมทอง
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์สุดา  วจนะวงศ์สาทร
2. นางสาวปภาวี  ธนพัฒน์โภคิน
3. นางสาวปรียานุข  ม่วงศิริ
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
54 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรุตม์  พิกุลทอง
3. นางสาวเกษรสวรรค์  มูลถวิลย์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤชภา  นามมะลิชนาสิริ
2. เด็กหญิงบิว  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ทองประพันธ์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ศาสตร์ประสิทธิ์
2. นายนภนันท์  นาควิจิตร
3. นายสมพร  ดาวเรือง
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนันพร  แก้วเจริญวดี
2. เด็กชายพาคิน  จงศิริวาณิช
3. เด็กหญิงเปรมิกา  เลอเลิศนภาพรชัย
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาววิชิตา  ไกรประสิทธิ์
2. นายสิทธิกร  ศรีทะวัน
3. นางสาวเจนจิรา  ดวงดี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันสา
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
 
1. นางสาววงเดือน  อุปชัย
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
61 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
62 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ