สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อรดี
 
1. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 1. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
 
1. นางนารินทร์  ลีลาวรรณศิลป
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  อ้มชาติ
 
1. นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง
2. นางธนาภรณ์  ประพันธ์พจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วัชระภูมิ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  แสงรี
2. นางสาวศิริพร  วงษ์ภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
2. นายหรรษธร  กิตติวัฒนากร
3. นายอัครพล  อัครพลกุลธร
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาประเภท
2. เด็กหญิงรัญชิดา  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงอลิสา  ลมงาม
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายณัฐวรรธน์  คงโครัตน์
2. นางสาวอทิตยา  เสโพธิ์
3. นายอธิวัฒน์  แก้วโสภา
 
1. นางสาวพฤกษา  มัญจกาเภท
2. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายปฏิภาณ  คุ้มกล่ำ
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายชวัลวิทย์  ไกรแก้ว
2. นางสาวธวัลรัตน์  จินดามัง
3. นางสาวให้พร  ตั้งพานิชผล
 
1. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
2. นายปพนณัฏฐ์  ดุษดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงตาริกา  เชาวกรเมธากุล
3. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  เลิศสิริสุข
2. นายพสุธา  มีบรรจง
3. นางสาวภิญญดา  พลไชยขา
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.63 เงิน 5 1. นายธนภัทร  รัตนาวากุล
2. นายธนะชัย  เกษรังสรรค์
3. นายปวรเรศ  ทับทันหิน
4. นายพิพัฒน์  จำปี
5. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
 
1. นางสาวสุนารี  เสมอใจ
2. นางสาวเมียวดี  ดีพูน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคลีนรา  กันหาลา
2. นางสาวชาลินี  บุญมี
3. นางสาวชาลิสา  ไพศาลศรี
4. นายชินภัทร  ประดิษฐากร
5. นางสาวณัฐวดี  ห่วงทรัพย์
6. นางสาวนันทิชา  สุขสมบท
7. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์จริต
8. นายประวิทย์  จิณะไชย
9. นายพิพัฒน์  จำปี
10. นายภาคีนัย  คล่องการพานิช
11. นางสาวรัตตินันท์  อติไชยไพศาล
12. นางสาววนัชพร  กงเพชร
13. นางสาววนิดา  สารมัย
14. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
15. นางสาวศรุตา  ดำกุล
16. นางสาวศุภิสรา  ศรีเพียงจันทร์
17. นางสาวศุภิสรา  มีรินทร์
18. เด็กชายสรยุทธ  เขาโพธิ์งาม
19. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจินดา  ผาดศรี
5. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 1. เด็กชายทัพพ์ภูวิศ  ยันต์ทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูแดง
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารยา   ฤทธิสันเทียะ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายนัฐวัฒน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์มโนธรรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภานุ  วงษ์เสน
 
1. นางสาวภัทรชนก  ภัทรกุลรพี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินฟ้าแสง
 
1. นางสาวภัทรชนก  ภัทรกุลรพี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีชาวนา
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษยมาส  จันทร์ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ร่มวาปี
 
1. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
2. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิสา   เกิดศิริ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายธีระนันท์  ปทุมสาครกุล
2. นายพร้อมบุญ  มามั่งคั่ง
3. นายวัชรพล  วงส์ดินดำ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงเรณุกา  บุญเล่ห์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71.33 เงิน 4 1. นายกฤตวัฒน์  ขุนประเสริฐ
2. นายกาณฑ์  โปร่งทอง
3. นายจารุพัฒน์  จิรแสงทอง
4. นายตะวัน  โตเอี่ยม
5. นายปรมัท  มูลีพัล
6. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
7. นายภูวดล  ชีวะถาวร
8. นางสาวรุ่งนภา  รวมศิลป์
9. นายวิศวะ  เอนกลาภถาวร
10. นายสิทธิชัย  รักงาม
11. นายอนุชา  ตีระวรมงคล
12. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
3. นายธวัชชัย  นิลประดับ
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายธนชาติ  ดิลกฤทธิ์ดำรง
 
1. นางสาวพิมพ์พิชชา  ผลทิพย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงลินินพัสตรา  ณ นคร
 
1. นางสาวเมนดา  จุ้ยบุญมี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
 
1. นายทะเล  สุนทรกลำภ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงมุขรินทร์  รักสัตย์มั่น
2. เด็กหญิงอุษณิษา  วรรณทวี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
2. Miss Pan  Ling
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.32 เงิน 7 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
2. นายจิรศักดิ์  ถวิลผล
3. นางสาวชลิดา  รักษาคุณ
4. นางสาวฐิติรัตน์  ทองศักดิ์
5. นายทวีชัย  มากยอด
 
1. นางสาวนันทพร  บุญสันติสุข
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  หิรัญประกาย
2. นางสาววริศรา  มั่นกตัญญู
3. นางสาวอริสรา  บุญประเสริฐ
4. นางสาวอักษรสิริ  โสรัตน์
5. นายเบญจมินทร์  เอกธงไชย
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพัฒนรัตน์  ร่มโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
32 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเวช  นวเนติวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรภัทร  สัตว์ป่า
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ