สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฐมน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวอัญชณา  รอดริน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
2. เด็กหญิงพิม  พรทิพย์สกุล
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ่มเจริญพานิช
 
1. นางสาวพิชญา  เจริญผล
2. นางสาวนันท์ธีรา  รักญาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.15 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลรภัส  สุวรรณชล
2. นางสาวชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
3. นางสาวณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายกวี  ช่วงเจริญ
2. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เจตดิลก
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
2. นางสาวรุ่งนภา  น่วมน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นายติณณภพ  วิวัฒน์นวกิจ
3. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวกัญธนวีณ์  หมีนหลำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิยะภัทร  ชาวดอน
2. เด็กชายสุภคม  สุวรรณประทีป
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายปพนณัฏฐ์  ดุษดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
2. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่
2. นางภิญญามาศ  ไชยก้ง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุธี  ยามดี
2. เด็กชายอินธเดช  อินทรวิชา
 
1. นายอนันต์   ปิงยศ
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัลยา   กัณฑษา
2. เด็กหญิงจิณณพัต   บัวคลี่
3. เด็กหญิงสุภนิดา   แก้วแกมทอง
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายธวัช  จตุรัตนโชติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 10 1. นางสาวธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
 
1. Mrs. Judelyn A.  Liu
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62.64 ทองแดง 6 1. นางสาวสุธิดา  มีศิริ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 63.45 ทองแดง 11 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  ต้นจำปา
2. เด็กชายธนกร   คำจันทร์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   เหรียญเจริญลาภ
4. เด็กชายศุภชัย  พาหา
5. เด็กชายสิรวิชญ์   ราชนิยม
6. เด็กชายอนพัช   สุทธิประภา
7. เด็กชายอนุเทพ  เสาวหวานิชกิจ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
2. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
3. นายอานนท์  ทับทิม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายกษมา  ทองสว่าง
2. นางสาวอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  พึ่งแย้ม
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบริวัฒน์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวปิยานุช  จึงเจริญ