สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 1. นางสาวขวัญฤทัย  เถลิงศักดาเดช
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ่มเจริญพานิช
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 14 1. นายภูทนนท์  บดีอศณัฐ
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเดชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 15 1. นายคมกริช  ตระกูลปาน
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรภัทร  ศรีเลิศ
2. เด็กชายวาริท  ตรีพิชพันธ์ุ
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
 
1. นายชานนท์  รักปรางค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชุติมา  อ้มชาติ
2. เด็กหญิงพรประภา  กันอรุณ
3. เด็กหญิงศศิพร  กิจเบ็ญจะ
 
1. นางสาวทิพากร  ลั่นนาวา
2. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธมนต์พรรณ  แสงชัยลาภวัฒนา
2. นางสาวปพรกนก  บัวเรียน
3. นางสาวศุภิสรา  โกติรัมย์
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  พุ่มจำเนียร
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  สิทธิคุณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายสิทธิชัย  รักงาม
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 8 1. นายธนดล  อาจสามารถ
2. นางสาวนันทิชา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
2. Miss Pan  Ling